• Инфо центар

  Радник у инфо-центру упућује странке у надлежне службе и помаже неуким странкама у писању захтева, попуњавањa образаца и сл.
  Издаје потврде о животу лицима која остварују пензију у иностранству и у земљи.
  Прима захтеве за издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству путем телефона и интернета и исте доставља на назначене адресе.

  Радно време: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8721-077

 • Правна помоћ

  Одсек за општу управу

  Пружа правну помоћ грађанима давањем усмених правних савета, састављањем поднесака (тужби, правних лекова, предлога, пријава и сл.) и састављањем исправа (уговoра, завештања, изјава и сл.).
  Накнада износи 50% од адвокатске тарифе.

  Без накнаде, правна помоћ се пружа код незапослених лица, код лица која примају сталну новчану помоћ и минималну зараду, остварују право на законско издржавање, имају својство ратног, мирнодопског инвалида, цивилних инвалида рата, члана породице цивилног инвалида рата, или цивилне жртве рата, или су избегла, прогнана и расељена лица.

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр. 74канцеларија у приземљу Управе градске општине
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-427
 • Пријава комуналној инспекцији

  Одељење за инспекцијске послове
  Комунална инспекција

  Потребна документација:
  Попуњен Захтев за пријаву комуналној инспекцији

  Место набавке обрасца: Хол ГО, у просторијама инспекције или преузмите овде

  Место предаје документације: Писарница

  Телефон за информације: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

 • Пријава грађевинској инспекцији

  Одељење за инспекцијске послове
  Грађевинска инспекција

  Потребна документација:
  Попуњен Захтев за пријаву грађевинској инспекцији

  Место набавке обрасца: Хол ГО, у просторијама инспекције или преузмите овде

  Место предаје документације: Писарница

  Телефон за информације: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Пријава почетка извођења грађевинских радова

 • Надлежност комуналне инспекције

  Одељење за инспекцијске послове
  Одсек комуналне инспекције
  ул. Карађорђева бр. 6 
  Телефон за информације: 
  011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Комунална инспекција Градске општине Обреновац врши у првом степену све послове инспекцијског надзора, односно врши спровођење одлуке града, које се односе на комуналну делатност и то:

  • Уређеност спољних делова зграде, излога, витрина, клима уређаја
  • Уређење површине око зграда- кошење траве, орезивање шибља, уклањање грађевинског и другог отпада
  • Продаја робе на јавним површинама
  • Смештај робе на јавним површинама
  • Кретање, заустављање и паркирање возила на јавним површинама
  • Остављање нерегистрованих и хаварисаних возила и прикључних машина на јавним површинама
  • Контрола отвора за водоводне, канализационе, топловодне, електричне, телефонске и друге инсталације
  • Одржавање ограде у уредном стању
  • Уређење површина које су видљиве са површине јавне намене
  • Уклањање снега и леда
  • Постављање разних објеката и уређаја на јавним површинама ( клупе, мобилијари, жардињере)
  • Одржавање чистоће јавних површина
  • Одлагање и одвожење смећа
  • Постављање и пражњење контејнера
  • Изливање отпадних вода на јавну површину
  • Депоновање смећа и осталог отпада на јавну површину
  • Уређење и одржавање јавних зелених површина
  • Услови, место и начин држања домаћих животиња
  • Одржавање објеката и инсталација јавне расвете
  • Поштовање кућног реда у стамбеним зградама
  • Коришћење заједничких просторија у складу са наменом
  • Коришћење ТВ, радио уређаја са звуком до собне јачине
  • Уклањање шибља и растиња дуж некатегорисаних путева
  • Постављање тезги, расхладних витрина и конзерватора за сладолед на јавној површини
  • Постављање башта угоститељских објеката на јавној површини
  • Постављање привремених објеката на јавној површини ( киоски, мали монтажни објекти)
  • Узнемиравање грађана емитовањем музике из угоститељских објеката
  • Нелегално прикључење на водоводну и канализациону мрежу
  • Ненаменско трошење воде
  • Редовно пражњење септичких јама и забрана изливања
  • Нелегално прикључење на топловодну мрежу
  • Постављање средстава за оглашавање у складу са одобрењем

   

 • Надлежност грађевинске инспекције

  Одељење за инспекцијске послове
  Грађевинска инспекција
  ул. Карађорђева бр. 6
  Телефон за информације: 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Грађевинска инспекција Управе Градске општине Обреновац врши инспекцијски надзор над изградњом објеката за које одобрење за изградњу издаје Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове Управе Градске општине Обреновац.

  Надлежности грађевинске инспекције:

  • вршење инспекцијског надзора на објектима који се граде или су изграђени са или без одобрења за градњу
  • вођење управног  поступка за рушење објеката који се граде супротно законским одредбама
  • води управне поступке за одступање од одобрене техничке документације, и налаже усаглашавањеса главним пројектом
  • врши инспекцијски надзор над коришћењем изграђених објеката и, у зависности од уочених неправилности, доноси одређене законске мере
  • налаже прибављање решења о дозволи употребе објекта у року који прописује Закон

  Сходно одредбама Статута града Београда ове надлежности се примењују за објекте површине до 800 м2 бруто по ЈУС.

 • Надлежност Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове

  Одељење за урбанизам и комунално-грађевинске послове 
  Градска општина Обреноваац, ул. Карађорђева бр. 6, први спрат, канцеларија бр. 5
  тел. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Одсек за урбанизам и заштиту животне средине
  Градска општина Обреноваац, ул. Карађорђева бр. 6, први спрат, канцеларије бр. 3, 14
  тел. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре

  Градска општина Обреноваац, ул. Карађорђева бр. 6, први спрат, канцеларије бр. 1,2,4, 12
  тел. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Одсек за комуналне послове и легализацију
  Градска општина Обреноваац, ул. Карађорђева бр. 6, први спрат, канцеларије бр. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13, 14
  тел. 011/8722-284, 011/8721-588, 011/8721-997, 011/8723-205, 011/8721-879

  Одељење има три одсека и то Одсек за урбанизам и заштиту животне средине, Одсек за спровођење поступка обједињене процедуре и Одсек за комуналне послове и легализацију.

  Одељење обавља послове из области урбанизма, грађевинске, стамбене и комуналне области и послове надзора над радом јавних предузећа.

  У Одсеку за урбанизам обављају се следећи послови: давање стручног мишљења на предлог Просторног и урбанистичких планова које доноси Градска скупштина  за подручје градске општине, почев од 15. маја 2010. године, обавља послове на издавању информација о локацији, издаје локацијске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката до 800 метара бруто повшрине, као и за изградњу објеката линијске и комуналне инфраструктуре и даје мишљење о усклађености идејних пројеката за изградњу помоћних објеката са урбанистичким плановима. Изменом Статутом града Београда и изменом Статута ГО Обреновац измењене су надлежности овог одсека односно пренете су надлежности из области урбанизма са градских органа управе на општинску управу за послове урбанизма (локацијске дозволе, информације о локацији). Поред наведених послова у овом Одсеку давану су и мишљена о могућности легализације објеката изграђених или реконструисаних без одобрења за изградњу, све у складу са законом, правилницима и одлука које регулишту област легализације.

  Дају се обавештења грађанима из ове области и пружа се стручна помоћ која се односи на предмете који се решавају у овом Одсеку.

  У одсеку за комунално грађевинске послове се обављају следећи послови, и то:

  У грађевинсикој области врше се послови који се односе на издавање грађевинских дозвола за изградњу и реконструкцију објеката до 800 м2 бруто површине, доноси се решење о извођењу радова на санацији, адаптацији, промени намене објеката до 800 метара бруто површине, за радове на инвестиционом одржавању објеката, изградњу помоћних објеката, изградњу објеката комуналне инфраструктуре у складу са чланом 145. Законом о планирању и изградњи.

  Поред наведеног издају се употребне дозволе, потврде темеља, и потврде о структури станова, као и решења о легализацији бесправно изграђених и реконструисаних објеката.

  У овој области обављају се послови  издавања одобрења  за заузеће јавних површина , уклањање стабала са јавних површина , поступак исељења бесправно усељених лица , послови из области комуналне хигијене, где спада свакодневна контрола редовног одржавања комуналних објеката на чишћењу и прању јавних површина, уклањању снега са тротоара и пешачких стаза, одржавању паркова, зелених и рекреационих површина, прочишћавање канала поред општинских путева и др.

  Надзор над чишћењем дивљих депонија и уклањањем кабастог смећа по пријавама на подручјима сеоских месних заједница.

  Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

 • Захтеви - урбанизам и комунално-грађевински послови

 • Надлежност Одељења за имовинско-правне и стамбене послове

  Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
  тел. 011/8726-454, 8726-400 лок. 454

  Одсек за имовинско правне послове
  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларије бр.45 и 44
  тел. 011/8726-413, 8726-400 лок. 413, 011/8726-498

  Одсек за стамбене послове и враћање непокретности
  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
  тел. 8726-454, 8726-400 лок. 454

  Одељење за имовинско правне и стамбене послове обавља следеће послове:

  • Вршење управно-правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта и објеката и административни пренос,
  • Вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији и администртивном преносу,
  • Управно-правни послови у поновним поступцима враћања земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а, обављање стручних и администртивних послова за Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа,
  • На основу акта градоначелника у име и за рачун Града, обавља стручне и административне послове за Комисију за грађевинско земљиште ГО Обреновац, који се односе на поступке отуђења грађевинског земљишта ради изградње објеката до и преко 800 м2   
  • Спровођење поступака споразумног одређивања накнаде након правоснажности Решења о експропријацији непокретности,
  • Вођење поступака по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној својини и раније започетих поступака за поништај решења о изузимању,
  • Израда и закључивање анекса Уговора о откупу,
  • Прикупљање архивске документације у вези са реституцијом,
  • Издавање потврда и уверења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију,
  • Вођење управног поступка ради израде решења за доделу државне помоћи лицима чији су објекти оштећени и порушени у поплави,
  • Регистрација стамбених заједница,
  • Праћење прописа из своје надлежности,
  • Обавља и друге стручне послове  у складу са Законом, Статутом градске општине и Града и актима органа Градске општине,
  • даје стручно мишљење или припрема нацрт  Одлуке из имовинско правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине.
 • Захтеви - имовинско-правни и стамбени послови


Матичне књиге

 • Наручивање докумената

 • Упис у МКР, МКВ и МКУ за лица рођена, венчана и умрла у иностранству

  Упис чињенице рођења, смрти и венчања насталих у иностранству у домаће матичне књиге врши увек матичар било да је документација достављена службено или од стране странке без доношења решења чак и ако се ради о црквеном обрасцу и то на следећи начин.

  Упис у домаће књиге врши се по пребивалишту родитеља за дете рођено у иностранству, односно по пребивалишту лица које је закључило брак, односно преминуло у иностранству.
  • извод из матичне књиге рођених мора бит на интернационалном обрасцу (или по Бечкој или по Париској конвенцији) уколико долази из земље која је једна од потписница једне од ових конвенција
  • ако извод није на интернационалном обрасцу већ на обрасцу земље порекла обавезно мора да садржи “апостилле”
  • ако нема “апостилле” онда мора да буде верификован од стране државних органа земље порекла па затим оверен у нашој амбасади или конзулату земље порекла (пуна легализација)
  • ако је странка овде а нема могућности да легализује јавну исправу онда је треба упутити на оверу (потврду потписа, верификацију потписа и сл.) у амбасаду земље у Београду, а затим на оверу или надоверу у Савезно министарство за иностране послове.

  Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Упис у матичну књигу умрлих

  За упис у матичну књигу умрлих од докумената је потребно

  • потврде о смрти издате од надлежне здравствене установе
  • лична карта умрлог и лична карта странке која пријављује
  • извод рођених, венчаних и уверење о држављанству за умрлог
  • упис у матичну књигу умрлих уписује се у месту где је наступила смрт

  Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Упис у матичну књигу рођених

  За упис у матичну књигу рођених је потребно:

  • потврда здравствене установе о рођењу детета
  • извод из матичне књиге венчаних (не старији од 6 месеци)
  • уверење о држављанству (не старији од 6 месеци)
  • извод из матичне књиге рођених за оба родитеља уколико нису венчани (не старији од 6 месеци)
  • записник о признавању очинства уколико родитељи нису венчани
  • важеће личне карте

  Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Накнадни упис чињенице смрти

  ЗА ДОНОШЕЊЕ РЕШЕЊА О НАКНАДНОМ УПИСУ ЧИЊЕНИЦЕ СМРТИ (ако смрт није пријављена у року од 30 дана)

  •  потврда о смрти од здравствене организације
  •  извод из матичне књиге рођених
  •  извод из матичне књиге венчаних (за лице у браку)
  •  уверење матичне службе да чињеница смрти није уписана у законском року,
  •  фотокопија личне карте
  • административна такса 500 динара

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр. 5
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8721-862

 • Издавање уверења о држављанству

  Потребна документација:
  – Захтев за издавање уверења о држављанству
  – Доказ о плаћеној такси

  Место набавке обрасца захтева:
  Инфо пулт или преузмите овде

  Републичка административна такса:

  Административна такса се не плаћа за следеће намене:
  – За заснивање радног односа
  – За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

  Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

  Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

  Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 15.30 часова

  Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

  Напомена:

  Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију.


  Извод можете да поручите и на следеће начине:

  – на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
  – преко Интернета попуњавањем формулара

 • Издавање извода из матичне књиге умрлих

  Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге умрлих
  • Доказ о плаћеној такси

  Место набавке обрасца: Инфо пулт или преузмите овде

  Републичка административна такса (за домаћи извод):

  Напомена:
  Републичка административна такса за извод из матичне књиге умрлих на међународном обрасцу износи  740 динара.

  Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

  Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

  Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 15.30 часова

  Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

  Напомена:

  Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију.


  Извод можете да поручите и на следеће начине:

  – на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
  – преко Интернета попуњавањем формулара

 • Издавање извода из матичне књиге рођених

  Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге рођених
  • Доказ о плаћеној такси

  Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде.

  Републичка административна такса (за домаћи извод):

  Напомена:
  Републичка административна такса за извод из матичне књиге рођених на међународном обрасцу износи 740 динара.

  Административна такса се не плаћа за следеће намене:
  – За упис у школу и факултет
  – За потребе војне евиденције
  – За заснивање радног односа
  – За остваривање права из социјалне заштите
  – За остваривање права из здравствене заштите
  – За остваривање права из борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата

  Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, на шалтеру матичара у приземљу

  Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

  Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 15.30 часова

  Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

  Напомена:

  Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

  Извод можете да поручите и на следеће начине:
  – на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
  – преко Интернета попуњавањем формулара

 • Издавање извода из матичне књиге венчаних

  Потребна документација:

  • Захтев за издавање извода из матичне књиге венчаних
  • Доказ о плаћеној такси

  Место набавке обрасца захтева: Инфо пулт или преузмите овде

  Републичка административна такса (за домаћи извод):

  Напомена:
  Републичка административна такса за извод из матичне књиге венчаних на међународном обрасцу износи  740 динара.

  Место предаје документације: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74на шалтеру матичара у приземљу

  Место решавања предмета: изводи се издају одмах по предаји захтева

  Радно време са странкама:  радним даном од 07.30 до 15.30 часова

  Телефон за информације: 8721-077 и 8726-430

  Напомена:

  Извод се издаје за лица уписана у матичним књигама Општине Обреновац и осталим градским општинама Града Београда уколико су подаци унети у електронску евиденцију.

  Извод можете да поручите и на следеће начине:
  – на телефон 8721-077 – радним даном од 07.30 до 15.30 часова
  – преко Интернета попуњавањем формулара

 • Закључење брака

  ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА – од докумената је потребно:

  • извод из матичне књиге рођених
  • уверење о држављанству
  • важећа лична карта
  • решење општинског суда за малолетно лице
  • административна такса 232,00 динара, ако је венчање у службеним просторијама
  • ако је венчање ван службених просторија, административна такса је 11.605,00 динара

  ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА СА СТРАНИМ ДРЖАВЉАНИНОМ

  У случају да је реч о страном држављанину потребно је приложити следеће:

  • извод из матичне књиге рођених на међунарнодном обрасцу по Бечкој конвенцији
  • уверење о слободном брачном стању оверено печатом АПОСТИЛЛЕ
  • пасош на увид
  • пријава боравка издата од Полицијске управе
  • овлашћени судски тумач на венчању (уколико не зна језик)

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74шалтер матичне службе у приземљу
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430


Лична стања грађана

 • Промена личног имена малолетног детета

  ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА МАЛОЛЕТНОГ ДЕТЕТА од докумената је потребно:

  •  извод из матичне књиге рођених за детe
  •  извод из матичне књиге венчаних за родитеље
  •  уверење о држављанству за дете, (оригинал)
  •  уверење о пребивалишту (за родитеље или родитеља код кога се налази дете, Градски СУП-а Љермонтова бр.12/а)
  •  пријава стана за дете (фотокопија)
  •  записник о признавању очинства
  •  писмена сагласност детета (уколико је дете старије од 10 година)
  •  захтев подносе родитељи – административна такса од 740 динара

  Место решавања предмета:  Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Промена личног имена

  ЗА ПРОМЕНУ ЛИЧНОГ ИМЕНА  од докумената је потребно:

  • извод из матичне књиге рођених
  • извод из матичне књиге венчаних за лица која су у браку
  • правноснажна пресуда о разводу брака, уколико лице мења презиме по истеку рока од 60 дана по разводу брака,
  • уверење о држављанству
  • фотокопија личне карте или уверење о настањењу (издаје Полицијска управа за град Београд, Љермонтова број 12а)
  • уверење да се не води истрага (Палата правде па Општински суд)
  • уверење Пореске управе – Филијала Обреновац
  • уверење Управе јавних прихода града Београда-одељење Обреновац
  • уверење из војне евиденције (за мушкарце)
  • административна такса од 740 динара
  • промена личног имена се ради по месту пребивалишта
  • образац

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Накнадни упис детета у матичну књигу рођених

  НАКНАДНИ УПИС ДЕТЕТА У МАТИЧНУ КЊИГУ РОђЕНИХ ПО ИСТЕКУ РОКА ОД 30. ДАНА – потребна  документа

  • захтев подносе оба родитеља са личним картама
  • извод венчаних за родитеље
  • извод из књиге рођених за родитеље (уколико родитељи нису венчани)
  • уверење о држављанству за родитеље
  • потврда од лекара уколико је рођено у здравственој установи
  • отпусна листа из болнице за мајку и дете уколико је мајка са новорођенчетом пребачено у болницу
  • изјава сведока који су присуствовали порођају (уколико је дете рођено ван здраствене установе)
  • административна такса 740 динара

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74канцеларија бр.10
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Исправке грешке и допуна података у матичним књигама

  ИСПРАВКЕ ГРЕШКЕ И ДОПУНА ПОДАТАКА У МАТИЧНИМ КЊИГАМА – потребна документа

  • извод из матичне књиге у којој се врши исправка
  • извод из матичне књиге на основу кога се врши исправка
  • фотокопија личне карте подносиоца захтева
  • ослобођено таксе
  • образац

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Закључење брака преко пуномоћника

  ЗАКЉУЧЕЊЕ БРАКА ПРЕКО ПУНОМОЋНИКА – потребна документа

  • оверено специјално пуномоћје (са потпуним подацима даваоца пуномоћја, лица коме се даје пуномоћје и женика односно невесте)
  • изводи из матичне књиге рођених за женика и невесту
  • уверења о држављанству
  • административна такса 740 динара

  Место решавања предмета:  Градска општина Обреновац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр.10
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430


Борачко-инвалидска заштита


Избегла, прогнана и расељена лица

 • Захтеви - избегла, прогнана и расељена лица

  Одељење за општу управу 

  Одсек за борачко-инвалидску заштиту и избеглице
  Место решавања захтева: у Обреновцу – ул. Вука Караџића 74, соба бр.7
  Место предаје документације: писарница Управе градске општине, ул. Вука Караџића бр.74, приземље
  Радно време са странкама: од 07.30-15.30 часова
  Телефон за информације:011 8726-442

  Преузмите захтев

  • Уверење за избегла, прогнана или расељена лица за промену места боравка
   По службеној дужности, потребно:

   • легитимација избеглог или расељеног лица на увид
   • сагласност Повериника за избеглице са општине са које долази
   • изјава станодавца оверена у општини
   • фотокопија доказа о власништву куће или стана власника код кога се пријављује или доказ о сопственом власништву
  • Уверење о животу  за избегла и прогнана лица из Босне и Р. Хрватске
   По службеној дужности, потребно:

   • фотокопија легитимације избеглог лица
    Напомена: Оригинални документи се подносе на увид.
  • Уверење о статусу за избегла и прогнана лица (Р. Хрватска,БиХ) и расељена лица са Косова и Метохије за добијање повластица у градском саобраћају, добијање социјалног осигурања и осталих уверења о статусу избеглог или расељеног лица, по службеној дужности. Потребно:
   • фотокоппија легитимације избеглог или прогнаног лица
   • за расељена лица: фотокопија легитимације расељеног лица и и фотокопија зеленог картона
    Напомена: Оригинална документа се подносе на увид.
  • За регистрацију и издавање легитимације расељеног лица (за пријаву новорођеног детета или дупликат изгубљене легитимације) са Косова и Метохије, по захтеву странке, потребно је :
   • потписан захтев странке у слободној форми
   • лична карта (за пунолетне), извод из матичне књиге рођених и лична карта родитеља (за малолетне)
   • зелени картон (пријава боравишта)
   • две фотографије за пунолетне
   • изјава станодавца оверена у општини
   • фотокопија доказа о власништву куће или стана
   • за дупликат легитимације расељеног лица потврда МУП-а о пријави нестанка легитимације расељеног лица одн. признанице Службеног гласника РС о оглашавању неважећим исте

Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја и заштиту података о личности

 • Информације од јавног значаја

  Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, број 120/04, 54/07 и 104/09)

  Тражилац подноси писмени захтев органу власти за остваривање права на приступ информацијама од јавног значаја. Захтев мора садржати назив органа власти, име, презиме и адресу тражиоца, као и што прецизнији опис информације која се тражи. Захтев може садржати и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације. Тражилац не мора навести разлоге за захтев. Ако захтев није уредан, овлашћено лице органа власти дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Ако тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од пријема упутства о допуни, а недостаци су такви да се по захтеву не може поступати, орган власти донеће закључак о одбацивању захтева као неуредног.

  Приступ информацијама орган власти дужан је да омогући и на основу усменог захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се такава захтев уноси у посебну евиденцију и примењују се рокови као да је захтев поднет писмено. Орган власти може прописати образац за поднношење захтева, али мора размотрити и захтев који није сачињен на том обрасцу.

  Орган власти дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева, тражица обавести о поседовању информације, стави му на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му или упути копију тог документа. Копија документа је упућена тражиоцу даном напуштања писарнице органа власти од кога је информација тражена. Ако орган влати на захтев не одговори у року, тражилац може уложити жалбу Поверенику, осим у случајевима утврђеним Законом. Орган власти ће заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који садржи тражену информацију, односно изда му копију тог документа, саопштити тражиоцу време, место и начин на који ће му информација бити стављена на увид, износ нужних трошкова израде копије документа, а у случају да не располаже техничким средствима за израду копије, упознаће тражиоца са могућношћу да употребном своје опреме изради копију.

  Увид у документ који садржи тражену информацију врши се у службеним просторијама органа власти. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ који садржи тражену информацију изврши у друго време од времена које му је одредио орган од кога је информација тражена. Лицу које није у стању да без пратиоца изврши увид у документ који садржи тражену информацију, омогућиће се да то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, орган власти неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

  Ако орган власти одбије да у целини или делимично обавести тражиоца о поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева, донесе решење о одбијању захтева и да то решење писмено образложи, као и да у решењу упути тражиоца на правна средства која може изјавити против таквог решења.

  Увид у документ који садржи тражену информацију је бесплатан. Копија документа који садржи тражену информацију издаје се уз обавезу тражиоца да плати накнаду нужних трошкова израде те копије, а у случају упућивања и трошкове упућивања. Увид у документ који садржи тражену информацију врши се употребом опреме којом располаже орган власти, осим када тражилац захтева да увид изврши употребом сопствене опреме. Орган власти издаје копију документа (фотокопију, аудио копију, видео копију, дигиталну копију и сл.) који садржи тражену информацију у облику у којем се информација налази, а када је то могуће, у облику у ком је тражена. Ако орган власти не располаже техничким могућностима за израду копије документа, израдиће копију документа у другом облику.

  Када орган власти не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев Поверенику и обавестиће Повереника и тражиоца о томе у чијем се поседу, по његовом знању, документ налази. По пријему захтева Повереник проверава да ли се документ који садржи тражену информацију на коју се захтев односи налази у поседу органа власти који му је проследио захтев. Ако утврди да се документ не налази у поседу органа власти који му је проследио захтев тражиоца, Повереник ће доставити захтев органу власти који тај документ поседује, осим ако је тражилац одредио другачије, и о томе ће обавестити тражиоца или ће тражиоца упутити на орган власти у чијем поседу се налази тражена информација. Начин поступања одредиће Повереник у зависности од тога на који ће се начин ефикасније остварити права на приступ информацијама од јавног значаја. Ако Повереник достави захтев органу власти, рок почиње да тече од дана достављања.
  На поступак пред органом власти примењују се одредбе Закона којим се уређује општи управни поступак, а које се односе на решавање првостепеног органа.

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, приземље, канцеларија бр. 15
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-426
  е-маил  slavica.lainovic@obrenovac.org.rs

  Захтев за приступ информацији од јавног значаја

 • Заштита података о личности

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, први спрат, канцеларија бр. 21
  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-467
  е-маил: milica.lekovic@obrenovac.org.rs


Бирачки списак


Остало

 • Уверење о просечном приходу по члану домаћинства

  За издавање уверења о просечном месечном приходу по члану породице за студенте/ученике за кредите/домове потребна је следећа документација:

  • Образац за уверење који се налази у брошури министарства или се добија у дому
  • Оверена изјава о броју чланова породице (изјава се оверава код јавних бележника, потребна су два пунолетна сведока)

  Нотари у Обреновцу:
  Жарко Синђелић
  ул. Вука Караџића 101д
  телефон: 8724610, 8721192

  Невенка Стејанић
  ул. Тамнавска 1г, Бело Поље
  телефон: 8727425

  • Докази о примањима за сваког члана породице који је наведен у изјави:

  За ученике који конкуришу за пријем ученика у дом потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 31.03. текуће године

  За студенте који конкуришу за пријем студената у установе за смештај и исхрану студената потребно је доставити доказ о примањима за период 01.01. до 30.06. текуће године

  – за запослене – потврда о просечном нето личном дохотку из радне организације (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
  – чекови о пријему пензије за
  пензионере (за период у зависности у које сврхе се узима уверење);
  – уверење Националне службе за запошљавање за
  незапослене (уколико особа није на евиденцији НСЗ-а потребно је да у изјави о броју чланова породице поред имена напише следеће – није запослена и нема прихода);
  – уверење о
  катастарском приходу (уверење се вади у РГЗ-у, Служба за катастар непокретности Обреновац, ул. Војводе Мишића 192);
  – за осталу
  децу потврда о школовању/студирању (или фотокопија ђачке или здравствене књижице).

  Месечна примања по члану домаћинства израчунавају се тако што се укупна месечна примања свих чланова домаћинства деле са бројем чланова домаћинства.

  УВЕРЕЊА О ПРОСЕЧНОМ ПРИХОДУ ПО ЧЛАНУ ПОРОДИЦЕ СЕ ДОБИЈАЈУ У ОДЕЉЕЊУ ЗА ПРИВРЕДУ И РАЗВОЈ, ЗГРАДА „ПОСАВИНЕ“ НА ГРАДСКОМ ТРГУ, ДРУГИ СПРАТ, КАНЦЕЛАРИЈА БРОЈ 3, СВАКОГ РАДНОГ ДАНА ОД 7:30 – 10.00 ЧАСОВА

  КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 8728 038

 • Комунална полиција

  Макензијева 31, централа: 2453-142
  е-маил: komunalna.policija@beograd.gov.rs
  Начелник: Горјана Обреновић
  тел. 2430-102
  факс: 2450-170
  Заменик начелника: 2430-102

  Оперативни центар (00-24): 2453-158, 2453-159, 2432-482
  Помоћник начелника Комуналне полиције: 2435-111
  Шеф подручно организационе јединице града Београда: 2437-371
  Одељење стручно-оперативних послова: 3444-229, факс: 2450-170
  Одељење за нормативно-правне послове: 2457-755, факс: 3836-980
  Одељење за заједничке послове: 3444-051, факс: 3442-196
  Одељење за студијско-аналитичке послове: 2433-260, факс: 3448-464
  Сарадник за односе са јавношћу: 2435-248, факс: 2450-170

  Комунална полиција обавља послове који се односе на:

  – непосредно одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, на месту одржавања реда, спречавањем нарушвања, односно, успостављањем нарушеног комуналног реда, а нарочито:

  • спречавање ометања у вршењу комуналних делатности и заштита комуналних објеката од прљања, оштећивања и уништавања;
  • заштита површина јавних намена од бесправног заузећа и оштећивања (остављањем возила, ствари и других предмета, запрека за возила, постављањем привремених монтажних објеката и слично);
  • сузбијање нелегалне продаје и вршења других делатности на површинама јавне намене и другим јавним местима;
  • спречавање радњи којима се нарушава опште уређење Града (прљање и оштећивање фасада и других објеката, као и споменика и скулптуралних дела; исписивање графита; лепљење плаката и постављање средстава за оглашавање на јавним и другим површинама; прљање и оштећивање градског мобилијара; остављање грађевинског шута и другог отпада на површинама јавне намене; изливање отпадних вода и друге нечистоће на површине јавне намене, као и вршење других радњи којима се нарушава уредност и чистоћа Града, као и контрола извршавања прописаних обавеза у погледу одржавања објеката и простора у чистом и уредном стању;
  • контрола уклањања снега и леда;
  • спречавање просјачења и употребе запаљивих и експлозивних средстава на јавним местима (петарде и слично);
  • откривање и у границама овлашћења, спречавање бесправне изградње објеката и контрола спољног обезбеђивања и обележавања градилишта одговарајућом таблом;
  • контрола одржавања комуналне зоохигијене и начина држања и извођења кућних љубимаца;
  • обезбеђивање поштовања кућног реда у стамбеним зградама;
  • одржавање реда на воденом простору (заштита вода, коришћење места за постављање пловних објеката и др.) и обалама река;
  • обезбеђивање услова за несметано спровођење мера за заштиту од пожара (слободан приступ објекту, противпожарном путу и степеницама и др.);
  • обезбеђивање поштовања радног времена угоститељских и других објеката чијим се радом може угрозити мир и спокојство грађана;
  • контрола употребе симбола и имена Града.

  – остварирање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града, који се односи нарочито на:

  • јавни линијски и ванлинијски превоз путника (несметано одвијање линијског превоза путника, пријем и искрцавање путника у јавном линијском и ванлинијском превозу путника на стајалиштима која су за то одређена и др.);
  • ауто-такси превоз ( откривање нелегалног такси превоза, коришћење такси стајалишта у складу са прописом и хоризонталном и вертикалном сигнализацијом, спречавање паркирања такси возила ван такси стајалишта, уредност и чистоћа такси возила и др.);
  • јавни ванлинијски превоз робе и превоз за сопствене потребе;
  • речни линијски превоз;
  • паркирање (спречавање паркирања на местима на којима се омета коришћење пута и одвијање саобраћаја, контрола коришћења паркиралишта у складу са прописом и сигнализацијом, паркирање на резервисаним паркинг местима и сл.).

  – заштиту животне средине, а нарочито у области: заштите од буке, заштите ваздуха од загађивања, заштите природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле природе и заштићених подручја која проглашава надлежни орган града, контроле над скупљањем, транспортом, складиштењем, третманом и одлагањем комуналног, инертног и неопасног отпада и др;
  – заштиту општинских и некагорисаних путева, улица и државних путева из надлежности Града и припадајућих путних објеката од непрописног заузећа и оштећивања, односно сваког чињења којим се оштећује или би се могао оштетити пут или ометати одвијање саобраћаја на путу, као и заштита бициклистичких и пешачких стаза, саобраћајница у насељу, саобраћајних ознака и сигнализације;
  – заштиту културних добара и других јавних објеката од значаја за Град и градску општину;
  – вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката, као и других послова из надлежности Града и градске општине;
  – подршку спровођења прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување градских добара и извршавање других задатака из надлежности Града;
  – пружање помоћи надлежним органима Града, односно градске општине, предузећима, организацијама и установама у спровођењу њихових извршних одлука (асистенција);
  – предузимање хитних мера заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности Града и
  – учествовање у вршењу спасилачке функције и пружање помоћи другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода.

 • Кадровачка помоћ

  Материјално обезбеђење породице док се кадровац налази на одслужењу војног рока, а једини је издржавао породицу, по захтеву странке потребно:

  • потписан захтев странке у слободној форми
  • уверење из Војног oдсека
  • уверење из матичне књиге рођених
  • уверење из Центра за Катастар непокретности Београд – одељење у Обреновцу
  • уверење Националне службе за запошљавању
  • изјава са два сведока да је кадровац живео у заједничком домаћинству са носицима материјалног обезбеђења као и да исти немају примања по било ком основу
 • Захтев за рефундацију сахране

  Управи ГО Обреновац, по захтаву странке или по службеној дужности за НН лица или лица која живе сама, без прихода и ужег члана породице који је у обавези да га издржава.

  Потребно:
  • потписан захтев странке
  • фотокопија извода из матичне службе умрлих
  • оригинал рачун
  • фотокопија личне карте,здравствене књижице
  • изјава са два сведока или председника Месне заједнице да је преминули живео ,сам или са члановима домаћинства који немају примања или су у тешкој материјалној ситуацији
 • Захтев за рефундацију дела трошкова сахране

  По захтеву странке потребно:

  • захтев лица које је сносило трошкове сахране у слободној форми
  • фотокопија извода из матичне књиге умрлих
  • оригинал рачун
  • фотокопије избегличке легитимације или лична карта подносиоца захтева
  • фотокопија избегличке легитимације или личне карте најближих сродника покојника
  • изјава са два сведока да преминули-а као и чланови његовог породичног домаћинства нису имали примања

  Напомена: Потребно је вратити оригинал избегличке или прогнаничке легитимације из разлога поништења.

 • Ексхумација и пренос посмртних остатака

  Одељење за општу управу

  ЕКСХУМАЦИЈА-ПРЕНОС ПОСМРТНИХ ОСТАТАКА

  • захтев
  • доказ Управе гробља да је покојник сахрањен
  • доказ да је обезбеђено гробно место за пренос посмртних остатака
  • извод из матичне књиге умрлих
  • потврда о смрти или отпусна листа из болнице или обдукциони записник
  • ако има више власника гробног места сагласност свих корисника

  Место решавања предмета: Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, канцеларија бр. 5

  Радно време са странкама: радним даном 07.30-15.30
  Телефон за информације: 011 8726-430

 • Захтев за ексхумацију и пренос посмртних остатака