У оквиру Управе градске општине постоје следећа одељења:

 1. Одељење за скупштинске послове и прописе
 2. Одељење за послове председника и Већа градске општине
 3. Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове
 4. Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
 5. Одељење за буџет и финансије
 6. Одељење за инспекцијске послове
 7. Одељење за општу управу
 8. Одељење за привреду и развој
 9. Одељење за управљање људским ресурсима
 10. Одељење за информисање и бригу о младима
 11. Одељење за информационе и комуникационе технологије

Графички приказ организационе структуре Управе ГО Обреновац можете погледати овде:

 

 

СИСТЕМ МЕНАЏМЕНТА КВАЛИТЕТОМ УПРАВЕ ГО ОБРЕНОВАЦ

Управа ГО Обреновац има уведен и сертификован систем менаџмента квалитетом, усаглашен са захтевима међународног стандарда ИСО 9001:2015.

Систем менаџмента квалитетом, спроводи се у целој Управи градске општине Обреновац, у свим њеним пословним просторима и свим њеним организационим деловима, смештеним на локацији Вука Караџића 74 у Обреновцу, а примењује се при реализацији послова које по Статуту Града Београда и Статуту Градске општине Обреновац, припадају Градској општини Обреновац, као изворни или поверени послови.

Носиоци реализације појединих послова који по Закону о локалној самоуправи припадају локалној самоуправи (тј. граду Београду) су органи града и организације на које је Град Београд, односно Градска општина Обреновац по Закону о локалној самоуправи, Статуту Града Београда и Закону о комуналним делатностима пренела (оснивањем наведених предузећа или уговарањем послова са њима), своје одговорности и овлашћења да обављају неке од послова који су по закону послови локалне самоуправе.

На свим наведеним просторима и у свим процесима, руководство и запослени Управе градске општине Обреновац, могу да обезбеде примену система менаџмента квалитетом усаглашеног са захтевима стандарда ИСО 9001:2015.

Запослени у свим организационим деловима Управе градске општине Обреновац се, без изузетака, придржавају основних принципа за испуњење захтева стандарда ИСО 9001:2015.

Рад органа градске општине (скупштине, председника и већа) дефинисани су Статутом градске општине, усклађеним са Статутом града Београда и осталим нормативним документима Градске општине Обреновац.

Предмет и подручје примене система менаџмента квалитетом, као документовану информацију, Координатор за систем менаџмента квалитетом чини доступним заинтересованим странама.

Природа процеса пружања услуга Управе градске општине Обреновац као последицу има непримењивост захтева „8.3 Пројектовање и развој производа и услуга“ стандарда ISO 9001:2015. Услуге које Управa градске општине Обреновац пружа корисницима су законом утврђене и усвојене-стандардизоване активности и као такве нису предмет развоја и пројектовања.

Исказујући своје намере и настојања да држи висок ниво квалитета у реализацији својих пословних процеса, руководство Управе градске општине Обреновац усвојило је и примењује следећу политику: