Веће градске општине Обреновац, дана 12. априла 2023. године, на основу члана 11. став 4. Закона о финансијској подршци породици са децом (“Службени гласник РС“ бр. 113/17, 50/18, 46/2021-одлука УС, 51/2021-одлука УС, 53/2021-одлука УС, 66/2021 и 130/2021), члана  55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и члана 58. Пословника Већа ГО Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 6/13 и 12/15), доноси

ОДЛУКУ

О ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ДОДЕЛОМ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА KАТЕГОРИЈЕ  НАМЕЊЕНЕ ДЕЦИ ТЕЖИНЕ 0-36 kg

Члан 1.

         Овом одлуком уређује се поступак и начин остваривања права на дечије ауто седиште категорије намењене деци тежине 0-36 kg, као мера подршке породицама са новорођеном децом са територије ГО Обреновац.

Члан 2.

           Право из члана 1. ове одлуке може остварити родитељ са пребивалиштем пријављеним на територији ГО Обреновац, најмање годину дана од дана рођења детета.

Члан 3.

          Право из члана 1. ове одлуке припада за свако дете рођено у току једног порођаја.

Члан 4.

          Право из члана 1. ове одлуке остварује се на основу захтева поднетог Комисији за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, у року од пет месеци од дана рођења детета.

Захтев се подноси на прописаном обрасцу који припрема Одељење за привреду и развој Управе ГО Обреновац.

Уз захтев наведен у ставу 1. и 2. овог члана прилаже се:

-извод из матичне књиге рођених детета-деце (фотокопија),

-доказ о пребивалишту једног родитеља на територији ГО Обреновац (очитана или фотокопирана лична карта),

-доказ о пребивалишту детета на територији ГО Обреновац (очитана здравствена књижица или други доказ којим се доказује да дете има пребивалиште на територији ГО Обреновац),

-доказ о власништву над моторним возилом (очитана саобраћајна дозвола, фотокопија уговора о купопродаји возила или овлашћење уколико се возило води на претходног власника),

изјава о броју чланова породице (оверена изјава о кућној заједници уколико се путничко моторно возило води на старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства).

Члан 5.

           Решење у првостепеном поступку за остваривање права на дечије ауто седиште, доноси Одељење за привреду и развој Управе ГО Обреновац.

Против првостепеног решења може се изјавити жалба која се подноси Већу ГО Обреновац, у року од 15 дана од дана пријема решења.

Решење Већа ГО Обреновац је коначно.

Родитељ коме је признато право на ауто седиште може се одрећи права на жалбу.

Даном одрицања од права на жалбу, првостепено решење постаје коначно.

Члан 6.

           По коначности решења из претходног члана, дечије ауто седиште, имаоцу права (а изузетно, уколико је ималац права писмено овластио друго лице), непосредно предаје представник Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, на свечаној додели која се, по правилу, организује на свака два месеца, а у зависности од броја захтева, о чему се сачињава записник.

Уколико овлашћено лице не преузме ауто седиште на свечаној додели, додатни рок за преузимање је месец дана.

Овлашћење из става 1. овог члана мора бити оверено код нотара.

Члан 7.

           Средства за набавку дечијих ауто седишта категорије намењене деци тежине 0-36 kg, обезбеђује ГО Обреновац и Секретаријат за саобраћај – Градска управа града Београда.

Набавка предметних ауто седишта спроводи се у складу са одредбама закона којим се утврђује поступак о јавним набавкама.

Члан 8.

          Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу града Београда“.

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 53 од 12. априла 2023. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић

 

Пријаве са припадајућом документацијом достављају  електронским путем преко пријавног формулара на сајту градске општине Обреновац коме можете приступити у наставку.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ДОДЕЛОМ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА