Право учешћа на јавном позиву имају родитељи деце чије је дете рођено у периоду од 02.12.2022. године, где бар један од родитеља има пребивалиште на територији градске општине Обреновац.

Подносиоци пријаве морају поседовати важећу саобраћајну дозволу.

Услови за пријављивање:

Родитељи се могу пријавити на овај позив уколико испуњавају следеће услове:

  • Да бар један од родитеља има пребивалиште на територији градске општине Обреновац (уколико је самохрани родитељ у питању неопходно је приложити доказ);
  • Да дете буде пријављено на адресу на коју је и један од родитеља пријављен на територији градске општине Обреновац
  • Да се путничко моторно возило налази у власништву једног од родитеља, старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства (на истој адреси).

Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

  • Попуњен образац пријаве на јавни позив;
  • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).
  • Доказ о пребивалишту једног од родитеља на територији градске општине Обреновац (очитане личне карте или фотокопиране ако су личне карте без чипа);
  • Доказ о пребивалишту детета на територији градске општине Обреновац ( очитана здравствена књижица или други доказ којим се доказује да дете има пребивалиште на територији градске општине Обреновац);
  • Доказ о власништву над моторним возилом (очитана саобраћајна дозвола, фотокопија уговора о купопродаји возила или овлашћење уколико се возило води на претходног власника);
  • Оверена изјава о броју чланова породице (само уколико се путничко моторно возило води на старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства)

Пријаве са припадајућом документацијом достављају  електронским путем преко пријавног формулара на сајту градске општине Обреновац коме можете приступити у наставку.

ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НА ОСНОВУ ОДЛУКЕ О ПОДРШЦИ РОДИТЕЉИМА НОВОРОЂЕНЕ ДЕЦЕ СА ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ДОДЕЛОМ ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА