Извод из матичне књиге рођених и/или уверење о држављанству
Напомена: Документа се шаљу само на територији Републике Србије.