Начелник: Олгица Стојановић
тел. 011/ 8726 413
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olgica.stojanovic@obrenovac.org.rs

Одељење има два одсека и то Одсек за имовинско правне послове и Одсек за стамбене послове и враћање непокретности. 

Одељење за имовинско правне и стамбене послове врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и давање предлога за предузимање мера; давање стручних мишљења или припрему нацрта Одлука из имовинско правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине; вођење управног поступка у предметима који се односе на експропријацију, односно административни пренос права коришћења ако то захтева јавни интерес; води поступке  за одређивање накнаде за експроприсане непокретности  по правоснажности решења о експропријацији, одлучује о захтевима за деекспропријацију непокретности; комасацију, враћање утрина и пашњака селима на коришћење и враћање земљишта одузетог по ПЗФ-у; поступке који се односе на уређивање односа на грађевинском земљишту у складу са Законом, Статутом Града, Статутом градске општине, Одлукама Града и градске општине; утврђивање престанка права коришћења на грађевинском земљишту; врши евиденцију непокретности у државној својини на којима је градска општина Обреновац корисник у складу са Законом; на основу акта градоначелника  у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију градске општине која спроводи поступак отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у  државној својини  ради изградње објеката до и преко 800м2  бруто развијене грађевинске површине, као и поступак давања у закуп, односно отуђења  грађевинског земљишта у јавној својини града   непосредном погодбом  ради  легализације објеката до  и преко 800мбруто развијене грађевинске површине у складу са законом и актима града;врши стручне и административне послове који се односе на откуп и закуп станова; води евиденцију о општинским становима и закљученим уговорима о откупу, односно закупу станова и води евиденцију о образовању скупштине станара и савета станара стамбених зграда; стручно опслуживање комисија и других радних тела Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности; покреће иницијативе пред државним и другим органима и организацијама за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана у имовинско правној области, у складу са прописима; припрема нацрте аката  и обавља друге стручне послове за надлежне органе градске општине у вези управљања стварима у јавној својини града на којима градска општина има право коришћења у складу са законом и актима града.