Начелник: Олгица Стојановић
тел. 011/ 8726 454
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olgica.stojanovic@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
тел. 011/8726-454, 8726-400 лок. 454

Одсек за имовинско правне послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларије бр.45 и 44
тел. 011/8726-413, 8726-400 лок. 413, 011/8726-498

Одсек за стамбене послове и враћање непокретности
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
тел. 8726-454, 8726-400 лок. 454

Одељење за имовинско правне и стамбене послове: спроводи  управне поступке у предметима који се односе на експропријацију, односно административни пренос непокретности, установљење права службености (непотпуна експропријација) и привремено заузимање земљишта, ако то захтева јавни интерес по предлогу корисника експропријације; одлучује о захтевима за експропријацију преосталог дела непокретности због непостојања економског интереса за даље коришћење, одлучује о захтевима за поништај правоснажних решења о експропријацији непокретности (деекспропријација); води поступке за споразумно одређивање накнаде за експроприсане непокретности по правоснажности решења; спроводи започете а неокончане поступке по раније утврђеним надлежностима у поступцима поништаја решења о изузимању.

На основу акта градоначелника у име и за рачун града, врши стручне и административне послове за комисију градске општине која спроводи поступак отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града ради изградње објеката до 5000 м2 бруто развијене грађевинске површине, односно ради озакоњења објеката до 3000 м2 бруто развијене грађевинске површине, у складу са законом и актима града. Врши стручне и административне послове који се односе на закуп станова; израду и припрему анекса уговора о откупу стана; управља становима за социјално становање и спроводи поступак доделе у закуп изграђених станова за социјално становање, води евиденцију о општинским становима и закљученим уговорима о откупу, односно закупу станова.

Организује рад и води Регистар стамбених заједница за подручје градске општине, врши регистрацију стамбених заједница, доноси решења о регистрацији стамбених заједница, води поступак увођења принудне управе у стамбеној заједници по пријави надлежног инспектора или власника посебног дела и доноси решења о увођењу принудне управе и  промени управника; све у складу са законом којим се уређује становање и одржавање зграда; све промене података стамбене заједнице ( оставка управника, промена кућног броја, рушење зграде, избор новог управника, реузбор управника) уписује у Регистар стамбених заједница.

Одељење издаје потврде и уверења о чињеницама о којима води службену евиденцију; прикупља архивску документацију и издаје акте у вези са поступцима реституције;поступа по замолницама других органа, обавља стручне и административне послове за Комисију за враћање земљишта одузетог на основу ПЗФ ( пољопривредног земљишног фонда); даје податке и информације везане за поступак комасације пољопривреног земљишта и води евиденцију непокретности у државној својини односно јавној својини на којима је градска општина Обреновац  корисник у складу са закном.

Стручно опслужује комисије и друга радна тела Скупштине градске општине, председника градске општине и Већа градске општине из оквира своје надлежности; стара се о вршењу послова правне заштите права и интереса градске општине; покреће иницијативе за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса градске општине и грађана у имовинско правној области, у складу са прописима, припрема нацрте аката и обавља друге стручне послове за надлежне органе градске општине у вези управљања стварима у јавној својини града на којима градска општина има право коришћења, у складу са законом и актима града.

Врши послове који се односе на праћење стања у имовинско правној и стамбеној области и даје предлога за предузимање мера; даје стручна мишљења или припрема нацрте Одлука из имовинско-правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине, председник градске општине или Веће градске општине.