Начелник: Олгица Стојановић
тел. 011/ 8726 454
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olgica.stojanovic@obrenovac.org.rs

Одељење за имовинско-правне и стамбене послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
тел. 011/8726-454, 8726-400 лок. 454

Одсек за имовинско правне послове
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларије бр.45 и 44
тел. 011/8726-413, 8726-400 лок. 413, 011/8726-498

Одсек за стамбене послове и враћање непокретности
Градска општина Обреноваац, ул. Вука Караџића бр.74, II спрат, канцеларија бр.49
тел. 8726-454, 8726-400 лок. 454

Одељење за имовинско правне и стамбене послове обавља следеће послове:

 • Вршење управно-правних послова који се односе на експропријацију неизграђеног грађевинског земљишта и објеката и административни пренос,
 • Вођење поступака по захтевима странака за поништај решења о експропријацији и администртивном преносу,
 • Управно-правни послови у поновним поступцима враћања земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а, обављање стручних и администртивних послова за Комисију за вођење поступка и доношење решења по захтевима за враћање земљишта које је прешло у друштвену својину по основу ПЗФ-а и конфискацијом због неизвршених обавеза из обавезног откупа пољопривредних производа,
 • На основу акта градоначелника у име и за рачун Града, обавља стручне и административне послове за Комисију за грађевинско земљиште ГО Обреновац, који се односе на поступке отуђења грађевинског земљишта ради изградње објеката до и преко 800 м2   
 • Спровођење поступака споразумног одређивања накнаде након правоснажности Решења о експропријацији непокретности,
 • Вођење поступака по раније утврђеним надлежностима у поступцима утврђивања права коришћења на неизграђеном градском грађевинском земљишту у државној својини и раније започетих поступака за поништај решења о изузимању,
 • Израда и закључивање анекса Уговора о откупу,
 • Прикупљање архивске документације у вези са реституцијом,
 • Издавање потврда и уверења о чињеницама о којима орган води службену евиденцију,
 • Вођење управног поступка ради израде решења за доделу државне помоћи лицима чији су објекти оштећени и порушени у поплави,
 • Регистрација стамбених заједница,
 • Праћење прописа из своје надлежности,
 • Обавља и друге стручне послове  у складу са Законом, Статутом градске општине и Града и актима органа Градске општине,
 • даје стручно мишљење или припрема нацрт  Одлуке из имовинско правне и стамбене области које доносе Скупштина градске општине.