Јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

Kомисија за планове Скупштине града Београда,  на седници одржаној 30. јануара 2018. године, утврдила је јавни увид у Нацрт плана генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А“ са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац, са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14 и 145/14)

оглашава

ЈАВНИ УВИД У
Нацрт плана генералне регулације за објекте термоелектране „Никола Тесла А” са припадајућом депонијом, Градска општина Обреновац,
са Извештајем о стратешкој процени утицаја на животну средину

ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Градске управе града Београда, у ул. 27. марта бр. 43-45 (сала 2 у сутерену) и у Градској општини Обреновац, ул. Вука Караџића 74, од 14. фебруара до 19. марта 2018. године, сваког радног дана од 9 до 18 часова.

ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Скупштине града Београда, одржаће се у згради Градске управе града Београда, у ул. Краљице Марије бр. 1 (сала на 20. спрату).29. марта 2018. године.у 13 часова. У току јавне седнице, сва присутна физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртом  плана у писаном облику, могу образложити примедбе пред Комисијом за планове Скупштине града Београда.

Заинтересована лица могу, током јавног увида, своје примедбе на планирана решења, у писаном облику, да доставе Секретаријату за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице у ул. Краљице Марије бр. 1, најкасније до 19. марта 2018. године.

Графика Нацрт ПГР – „Никола Тесла А”

Коначна ранг листа за доделу студентских награда најбољим студентима са територије Градске општине Обреновац за школску 2017/2018. годину

Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 15. фебруара 2018. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 24. Одлуке о студентским наградама (”Сл. лист града Београда”, број 12/14) и члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” број 6/13 и 12/15), разматрајући  предлог Коначне ранг листе студената за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2017/2018. години који је утврдила Комисија за образовање дана 13.02.2018. године по спроведеном конкурсу по Одлуци Већа градске општине Обреновац  VII – 02 бр. 020-3/ 2 од 12.01.2018. године, донело је следећу (више…)

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЈА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Председник градске општине Обреновац, дана 13. фебруара 2018. године, сходном применом одредаба члана 13 став 4 Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС“, број 107/05, 72/09- др.закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12, 45/13- др. закон, 93/14, 96/15 и 106/15), члана 1 став 2 тачка и члана 9 став 4 Закона о финансијској помоћи породици са децом („Службени гласник РС“, број 16/02, 115/05 и 107/09), на основу члана 22 и 52. Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 19/14 – п.т. и 73/14), донео је

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЈА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим посебним Програмом се уређују ближи услови, критеријуми, начин и поступак за остваривање права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу у 2018. години и начин извештавања  о наменском коришћењу додељених средстава.

Овим посебним Програмом утврђује се већи обим права од права утврђених Законом и повољнији услови за њихово остваривање, у циљу подстицаја рађања деце, укључивањем већег броја парова у поступак вантелесне оплодње.

II КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 2.

Критеријумими за  остваривање  права на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу су:

  1. да пар има држављанство Републике Србије;
  2. да пар има пребивалиште на територији градске општине Обреновац најмање годину дана пре подношења захтева и
  3. да је пар, уколико је жена млађа од 43 година, искористио право на три покушаја који се финансирају из средства обавезног здравственог осигурања.

Право учешћа немају парови који су остварили право на финансијску помоћ за вантелесну оплодњу средствима из буџета градске општине Обреновац у 2016. години, а који закључно са даном објављивања овог посебног програма градске општине Обреновац, нису доставили Извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, као доказ о наменском трошењу додељених средстава.

III ВИСИНА ФИНАНСИЈСКЕ ПОМОЋИ

Члан 3.

Висина финансијске помоћи износи до 300.000,00 динара по пару и исплаћује се једнократно, у износу према профактури здравствене установе која ће вршити вантелесну оплодњу.

У истој календарској години финансијска помоћ се може доделити једанпут.

IV ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА

Члан 4.

Уз захтев за доделу финансијске помоћи се прилаже:

  1. извод из матичне књиге венчаних или изјава оверена од стране два сведока да пар живи заједно;
  2. уверења о држављанству Републике Србије пара;
  3. уверења о пребивалишту пара и фотокопије личних карти;
  4. профактура здравствене установе, која ће вршити вантелесну оплодњу, о висини средстава потребних за покриће трошкова вантелесне оплодње и решење о упису установе у регистар надлежне установе;
  5. потврда Републичког фонда за здравствено осигурање – Филијале за град Београд, да је пар искористио право на три покушаја који се финансирају из средстава обавезног здравственог осигурања, уколико је жена млађа од 43 година. Уколико је жена старија од 43 година, овај доказ није потребно подносити.
  6. Уколико поступак вантелесне оплодње спроводи инострана здравствена установа, документа те здравствене установе морају бити преведена од стране судског преводиоца.

Члан 5.

Захтев се подноси на писарници Управе градске општине, уз пратећу документацију, у затвореној коверти, са обавезном назнаком „Савет за здравље, социјалну и дечију заштиту на територији градске општине Обреновац“ – Захтев за финансијску помоћ за вантелесну оплодњу“, у року од 15 дана од дана ступања на снагу овог Посебног програма.

Савет, на основу критеријума утврђених овим Програмом и достављене документације саставља Извештај о спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину са предлогом за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину.

Члан 6.

Решење о додели финансијске помоћи доноси председник градске општине Обреновац, на основу Извештаја o спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту на територији градске општине Обреновац председника градске општине Обреновац, у року од 15 дана од дана пријема Извештаја.

Против решења председника градске општине о признавању права на финансијску помоћ, се не може уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор.

На основу решења из става 1. овог члана закључује се уговор између корисника средстава и градске општине, којим се уређују права и обавезе уговорних страна.

Додељена средства се на рачун корисника преносе на основу закљученог уговора.

Стручне и административно техничке послове за потребе спровођења овог Програма обављаће Одељење за привреду и развој Управе градске општине.

V НАЧИН ИЗВЕШТАВАЊА О НАМЕНСКОМ КОРИШЋЕЊУ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

Члан 7.

Корисник средстава је дужан да додељена средства користи искључиво за намену за коју су му додељена.

Доказ о наменском трошењу додељених средстава је извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, који је корисник дужан да достави  у року од 6 месеци од дана преноса средстава.

Уколико корисник средстава, у року из претходног става, не достави извештај са рачунима здравствене установе, сматраће се да средства нису наменски утрошена и против истог покренуће се поступак за повраћај пренетих средстава увећаних за законску затезну камату.

Члан 8.

Овај посебан Програм објавити на огласној табли Управе градске општине и на сајту градске општине а ступа на снагу наредног дана од дана објављивања.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII- 01 бр. 020-4/11 од 13.02.2018. године

 

 

 

Предлог листе пројеката поднетих по позиву за финансирање пројеката удружења усмерених ка унапређењу безбедности у саобраћају

Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац на седници одржаној 13.02.2018.године, на основу члана 9. Јавног позива и Упутства о условима за подношење пријава и критеријумима за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац, а у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима и Програмом коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац за 2017. годину VIII-01 број 020-4/8 од 25.01.2018.године утврђује (више…)

Предлог ранг листе студената за доделу 50 студентских награда најбољим студентима

Предлог ранг листе студената за доделу 50 студентских награда најбољим студентима са територије ГО Обреновац у школској 2017/2018. години можете погледати овде.  Учесници конкурса имају право приговора на предлог ранг листе Комисији за образовање у року од 8 дана од дана објављивања предлога ранг листе на сајту и огласној табли ГО Обреновац, односно закључно са 09.02.2018. године.

Јавни позив за ангажовање незапослених лица са евиденције НСЗ-а на пословима доктора стоматологије и медицинских сестара – техничара у оквиру пројекта ”Заједно до здравља”

Председник градске општине Обреновац дана 25. јануара 2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 –  пречишћен текст и 73/14) и Локалног акционог плана запошљавања за 2018. годину VII – 01 бр. 020-180 од 22. децембра 2017. године,  расписује (више…)

Responsive WordPress Theme Freetheme wordpress magazine responsive freetheme wordpress news responsive freeWORDPRESS PLUGIN PREMIUM FREE Download theme freeDownload html5 theme free - HTML templates Free Null24