Председник градске општине:
1.    представља и заступа градску општину;
2.    непосредно извршава и стара се о извршавању прописа и општих аката Града и одлука и других аката Скупштине градске општине;
3.    предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина градске општине;
4.    наредбодавац је за извршење буџета градске општине;
5.    усмерава и усклађује рад Управе градске општине;
6.    доноси појединачне и друге акте за које је овлашћен законом, Статутом града, овим Статутом и одлукама Скупштине Града и Скупштине градске општине;
7.    у име градске општине закључује колективне уговоре за установе, предузећа и друге јавне службе чији је оснивач градска општина;
8.    даје сагласност на опште акте организација чији се рад финансира из буџета градске општине којима се уређује број и структура запослених и даје сагласност на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или делова програма корисника буџета градске општине, у складу са законом;
9.    утврђује цене, односно даје сагласност на цене производа и услуга из надлежности градске општине, у складу са законом;
10.    одлучује о давању у закуп и о отказу уговора о закупу непокретности које користе органи градске општине и друге организације и лица утврђена Законом и потписује уговоре и отказе уговора о закупу, уз сагласност Дирекције за имовину РС, у складу са законом;
11.    одлучује о прибављању и отуђењу покретних ствари веће вредности – опреме и превозних средстава у државној својини чији је корисник градска општина, за потребе органа градске општине, у складу са Законом,
12.    даје грађевинско земљиште у закуп, у складу са законом, одлуком Града и општим актима градске општине ради изградње објеката бруто површине до 800 м2 (по ЈУС-у);
13.    образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
14.    закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
15.    стара се о јавном обавештавању о питањима од значаја за живот и рад грађана на подручју градске општине и информише јавност о свом раду;
16.    стара се о одржавању комуналног реда у градској општини и спроводи прописе којима се уређује комунални ред;
17.    организује рад Већа градске општине и даје конкретна задужења члановима Већа и одређује чланове Већа који су на сталном раду у градској општини;
18.    у сарадњи са Већем градске општине тј уз прибављено мишљење Већа и стручних служби Управе градске општине у складу са Законом и другим прописима:
–    прати стање и предузима мере за заштиту и унапређење животне средине на подручју градске општине;
–    прати упис у први разред основне или специјалне школе и редовно похађање наставе у основним школама;
–    подстиче развој културно-уметничког ставаралаштва и аматеризма на подручју градске општине;
–    прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине и учествује у реализацији система школског спорта у градској општини;
–    спроводи стратегију и акциони план политике за младе Града и градске општине;
–    спроводи мере заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене актима Града;
–    подстиче активности, сарадњу и пружа помоћ невладиним организацијама, организацијама инвалида и другим социјално-хуманитарним организацијама, као и лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима, на подручју градске општине;
19.    врши и друге послове утврђене законом, Статутом Града, овим Статутом и другим актима Града и градске општине.
Графички приказ организационе структуре председништва можете погледати овде.