Скупштина градске општине, у складу са законом и Статутом Града:
1)    доноси Статут градске општине и Пословник о раду Скупштине градске општине;
2)    доноси буџет и усваја завршни рачун буџета градске општине;
3)    доноси програме развоја градске општине и појединих делатности и стара се о унапређењу општег оквира за привређивање у градској општини, у складу са актима Града;
4)    даје претходно мишљење на предлог регионалног просторног плана  и просторног плана за подручје градске општине које доноси Град;
5)    даје претходно мишљење на предлог урбанистичких планова за подручје градске општине које доноси Град;
6)    доноси програм уређења и доделе у закуп грађевинског земљишта у складу са Законом и одлуком Града за изградњу објеката бруто површине до 800м2 (по ЈУС-у);
7)    обезбеђује услове за обављање и развој комуналних делатности и за њихово обављање оснива јавна комунална предузећа;
8)    стара се о изградњи, одржавању, управљању и коришћењу сеоских, пољских и других некатегорисаних путева;
9)    одлучују о називима улица, тргова, заселака и других делова насељених места на свом подручју, у складу са прописима Града;
10)    доноси акционе и санационе планове од значаја за заштиту и унапређење животне средине на свом подручју, у складу са актима Града и стара се и обезбеђује услове за очување, коришћење и унапређење подручја са природним лековитим својствима;
11)    уређује и обезбеђује коришћење пословног простора којим управља, утврђује висину накнаде за коришћење пословног простора и врши надзор над коришћењем пословног простора, у складу са законом;
12)    стара се о развоју угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју и може основати туристичку организацију ради промовисања туризма на свом подручју;
13)    прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката на свом подручју у складу са Одлуком Града;
14)    предлаже мере за уређење и одржавање спољног изгледа пословних и стамбених зграда, предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и објеката јавне расвете и сл.;
15)    прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа и утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организују образовно-васпитне установе, у складу са законом;
16)    обезбеђује услове за одржавање културних манифестација од значаја за градску општину и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може оснивати установе културе;
17)    обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину, обезбеђује услове за реализацију програма установа и омладинских организација на свом подручју и у циљу задовољавања потреба грађана са свог подручја може основати установе у области спорта и обезбеђује услове за учешће у изградњи и одржавању спортских објеката установа чији је оснивач градска општина;
18)    доноси одлуку о културним и спортским манифестацијама од значаја за градску општину;
19)    доноси акциони план за младе градске општине, у складу са стратегијом и акционим планом Града;
20)    утврђује предлог Влади РС да донесе одлуку о прибављању и отуђењу законом дефинисаних непокретности у, односно из државне својине, утврђује годишњи програм о прибављању и отуђењу непокретности за потребе  органа градске општине  и доноси одлуку о заснивању хипотеке на непокретности чији су корисници органи, службе и организације градске општине, у складу са законом;
21)    одлучује о преносу, давању и прибављању права коришћења на непокретности у државној својини које користе органи градске општине и друге организације а уговоре о преносу овог права потписује председник градске општине;
22)    даје сагласност на располагање (прибављање и отуђење) имовином веће вредности јавних предузећа и фондова чији је оснивач;
23)    предлаже Влади Републике Србије утврђивање општег интереса за експропријацију, у складу са законом;
24)    доноси одлуку о јавном задуживању општине – кредити и други облици задуживања, у складу са Законом и Статутом Града;
25)    даје сагласност на годишњи програм и најмање два пута годишње разматра извештаје о раду јавних предузећа, установа и других организација чији је оснивач и других корисника буџета;
26)    образује органе, организације и службе за потребе градске општине и уређује њихову организацију и рад и оснива јавна предузећа и друге организације у складу са законом, Статутом Града и овим Статутом и врши надзор над њиховим радом;
27)    образује јавно правобранилаштво градске општине;
28)    именује и разрешава управни и надзорни одбор јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач; именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте и врши друга права оснивача, у складу са законом, осим оних која су по одредбама Статута Града и овог Статута у надлежности другог органа;
29)    бира и разрешава председника Скупштине градске општине и заменика председника Скупштине градске општине;
30)    поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине градске општине;
31)    бира и разрешава председника градске општине, заменика председника градске општине и чланове Већа градске општине;
32)    бира и разрешава чланове радних тела Скупштине градске општине;
33)    именује и разрешава јавног правобраниоца и заменика јавног правобраниоца градске општине;
34)    доноси одлуку о оснивању месних заједница и других облика месне самоуправе и одлуку о организацији и раду мировних већа;
35)    доноси одлуку о накнадама за рад одборника и чланова радних тела Скупштине и других органа градске општине;
36)    одлучује о сарадњи и удруживању са градским општинама у Граду, са градовима и општинама у земљи и иностранству и о сарадњи са удружењима, невладиним, хуманитарним и другим организацијама у складу са законом, Статутом Града и овим Статутом;
37)    утврђује предлог одлуке о увођењу самодоприноса за територију градске општине или за део подручја градске општине;
38)    расписује референдум градске општине и референдум на делу територије градске општине и изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи;
39)    подстиче активности и помаже развој различитих облика самопомоћи и солидарности са лицима са посебним потребама, као и са лицима која су суштински у неједнаком положају са осталим грађанима;
40)    стара се о остваривању, заштити и унапређењу људских права и индивидуалних и колективних права припадника националних мањина и етничких група и доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
41)    усваја етички кодекс понашања функционера;
42)    доноси прописе и друге опште и појединачне акте у оквиру права и дужности градске општине утврђених Статутом Града;
43)    прописује прекршаје за повреде прописа градске општине;
44)    информише јавност о свом раду;
45)    обавља и друге послове утврђене законом, Статутом Града и овим Статутом.
Графички приказ организационе структуре Скупштине можете погледати овде.

ОДБОРНИЦИ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ 17. МАЈ 2016.

(са изменама 27.05.,  24.06. 02.09. и 28.10.2016. 11.05.2018. 19.06.2018.)

Редни брoj Презиме и име
1. АНТОНИЈЕВИЋ ТОМКА

 

2. БАБИЋ МАРКО

 

3. БЈЕЛИЦА НЕНАД

 

4. БЛАЖИЋ БОЈАНА

 

5. БУЛАТОВИЋ ГОРАН

 

6. ВЕЛИМИРОВИЋ НИКОЛА
7. ВЕСИЋ ГОРАН
8. ВРАНЕШЕВИЋ МИРКО

 

9. ВУЈОВИЋ СЛАЂАНА

 

10. ВУЧИЋЕВИЋ МИЛАН

 

11. ГРКОВИЋ ЂОРЂЕВИЋ СВЕТЛАНА
12. ДОБРАШИНОВИЋ СВЕТОЗАР
13. ДРАГАЧЕВАЦ ДРАГАНА
14. ЂОРЂЕВИЋ- СТЕВАНОВИЋ ЈЕЛЕНА
15. ЂОТУНОВИЋ СИНИША

 

16. ЂУРЂЕЛИЈА ВЕСНА

 

17. ЕРИЋ ВУКАШИН

 

18. ЖИВКОВИЋ ВОЈА

 

19. ЖИВКОВИЋ ДАНЕ

 

20. ИВОШЕВИЋ МИРОСЛАВ
21. ИЛИЋ СВЕТЛАНА

 

22. ЈАНКОВИЋ МИЛОРАД

 

23. ЈАЊИЋ ЂОРЂЕ

 

24. ЈЕЛИЋ ДАНИЈЕЛА

 

25. ЈОВЕТИЋ ЖЕЉКО

 

26. ЈУГОВИЋ ГОРДАНА

 

27. КОЈИЋ МАРКО

 

28. КОМЛЕНСКИ ЂОРЂЕ
29. КРСТИЋ ВЕРА

 

30. МАРИНКОВИЋ МИЛЕНА
31. МАТИЋ ДАЈАНА
32. МАЦУРА ЈАСНА

 

33. МИЛКОВИЋ БОЖИДАР

 

34. МИЛОСАВЉЕВИЋ СЛАВИЦА
35. МИЛОШЕВИЋ СПАСОЈЕВИЋ ГОРДАНА
36. МИРЧЕТИЋ ЖИВОТА

 

37. МИТРОВИЋ МИЛОЈЕ

 

38. МЛАДЕНОВИЋ МИЛОШ
39. МОЛЕРОВИЋ СЛОБОДАН
40. МРШЕВИЋ ДРАГОСЛАВ
41. НИКОЛИЋ ИВАНА

 

42. ПАВЛОВИЋ ЂУРИЧИЋ СЛАЂАНА
43. ПАВЛОВИЋ ГОРАН

 

44. ПЕТКОВИЋ БРАНКО

 

45. ПЕТРОВИЋ ВЛАДАН

 

46. РАДОЈЕВИЋ НЕНАД

 

47. СПАСОЈЕВИЋ ИВАНА

 

48. СТАНОЈЕВИЋ ЉУБИША
49. СТЕФАНОВИЋ НЕМАЊА
50. ТОМАНИЋ МИЛОРАД

 

51. ТОПАЛОВИЋ ЖЕЉКО

 

52. ЋИРИЋ СЛОБОДАН

 

53. УРОШЕВИЋ ГОРДАНА

 

54. ЏОМБИЋ МАРИЈАНА

 

55. ШОРМАЗ УРОШ