Начелник: Жељко Вујиновић
тел. 011/ 8726 429
факс: 011/ 8721 996
е-маил: zeljko.vujinovic@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Одељење за буџет и финансије обавља послове који се односе на: припрему и извршење буџета општине и план јавних инвестиција, путем координације поступака припреме буџета, припреме финансијских планова директних корисника буџета и праћење извршења истих, анализе захтева за финансирање директних корисника буџетских средстава и предлагање износа апропријација који се уносе у нацрт буџета, а извршење буџета путем контроле плана извршења буџета, контроле преузимања обавеза и праћење примања и издатака  буџета.

Одељење обавља послове трезора у оквиру консолидованог рачуна трезора који се односе на управљање финансијским средствима на консолидованом рачуну трезора, као и финансијско планирање тј. пројекције и праћење прилива на консолидовани рачун трезора локалне власти; врши обраду захтева за извршење издатака корисника, управља ликвидношћу трезора и дефинише тромесечне и месечне квоте, организује буџетско рачуноводство и извештавање, води пословне књиге и главну књигу трезора општине, врши припрему и израду финансијских извештаја и учествује у изради завршног рачуна буџета општине

Одељење обавља све финансијске рачуноводствено књиговодствене послове директних корисника буџетских средстава који се односе на учешће у припреми финансијских планова и завршних рачуна буџетских корисника, контролу новчаних докумената и инструмената плаћања са аспекта уговорених обавеза и наменског коришћења средстава, фактурисање услуга, благајничко пословање, формирање књиговодствених исправа, вођење пословних књига и евиденција,  усаглашавање потраживања и обавеза.

Одељење обавља послове везане за рад у информационој платформи Министарства привреде ( РЕЛОФ 2) којом се модернизује и дигитализује процес планирања и извештавања о извршењу активности јавних предузећа.

Обавља стручне послове у области јавних набавки добара, услуга и радова до њихове финализације, са финансијско-материјалном конструкцијом, за потребе органа градске општине, у складу са законом.

Одељење обавља послове управљања буџетским фондом  праћењем  прихода и расхода уз контролу документације на основу које се одобрава пренос средстава.

Одељење прати припрему и доношење дугорочних и средњорочних планова, пословне стратегије развоја и годишњих, трогодишњих и посебних програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа чији је оснивач градска општина; од ових предузећа захтева достављање тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег пословања и на основу истих сачињава и надлежном министарству у прописаном законском року доставља информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности, као и годишњу анализу пословања ових субјеката са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању,  по претходно прибављеној сагласности Већа градске општине на наведену информацију, односно анализу; прати број запослених и кретање масе зарада у јавним предузећима и о овоме на захтев надлежног министарства доставља потребне извештаје; прати њихов развој и прати закључивање и спровођење посебних и појединачних колективних уговора у комуналним и другим предузећима чији је оснивач градска општина.

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа и других аката из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.“