Заменик градског правобраниоца града БеоградаЗорица Цупара 
адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – локал: 45
факс: 011/ 8721 996
е-маил: zorica.cupara@obrenovac.org.rs

Градско правобранилаштво града Београда обавља послове правне заштите имовинских права и интереса града Београда и градских општина града Београда. У делокруг Градског правобранилаштва спада предузимање свих правних радњи, коришћење свих правних средстава пред судовима и другим надлежним органима, ради остваривања имовинских права и интереса града и градских општина, њихових органа, организација и других правних лица, чије се финансирање обезбеђује у буџету града и градских општина.

Радом Градског правобранилаштва града Београда руководи градски правобранилац који има заменике, а именује их и разрешава Скупштина града.