Веће градске општине у складу са Законом и Статутом Града:
1)    предлаже Статут градске општине, буџет градске општине и друге одлуке и акте које доноси Скупштина градске општине;
2)    непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине Града, Скупштине градске општине и председника градске општине;
3)    доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина градске општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4)     даје сагласност на финансијски план месних заједница и разматра њихове извештаје о раду;
5)    врши надзор над радом Управе градске општине, поништава или укида акте Управе градске општине који нису у сагласности са законом, Статутом Града, овим Статутом или другим општим актом који доноси Скупштина градске општине;
6)    решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација из надлежности градске општине;
7)    стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Града;
8)    доноси општа акта када је на то овлашћено законом, прописом Града или прописом градске општине;
9)    иницира покретање поступка или покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
10)    подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Града и градске општине онемогућава вршење надлежности градске општине;
11)    утврђује предлог концесионог акта и закључује уговор о концесији, у складу са законом и актима Града;
12)    поставља и разрешава начелника и заменика начелника Управе градске општине;
13)    образује стручна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
14)    доноси пословник о раду, на предлог председника градске општине.

Пословник Већа градске општине Обреновац
Графички приказ организационе структуре Већа можете погледати овде.