Јавно комунално предузеће Топловод ”Обреновац”
Краља Петра I, број 27
11500 Обреновац
ПИБ: 104764767
матични број: 20233940
телефон: 011/8728-237, 011/8728-238
факс: 011/8728-238
рекламације на квалитет грејања: 011/8728-248
рекламације на рачун: 0800/000-501
електронска адреса: toplovodobrenovac@gmail.com
www.toplovodobrenovac.org.rs

Нагли развој и раст града Обреновца, до кога је дошло почетком осамдесетих година изискивао је и промену начина грејања самог градског подручја. Дотадашњи топлификациони систем састављен од 28 котларница које су функционисале свака за себе није задовољавао растуће потребе за топлотном енергијом.
Постојање термоенергетског гиганта “Никола Тесла” у непосредној близини града наметнуло је идеју за изградњом јединственог система даљинског грејања где се као енергент користи врела вода из режима паре средњег притиска.
Већ 1981. године отпочело се са планирањем и пројектовањем система даљинског грејања, а затим и са извођењем неопходних радова у термоелектрани и изградњи инфраструктуре топловода. Већ првих година постојања топлификационог система дошло је до његовог наглог развоја и прикључења свих потрошача са постојећих котларница уз истовремено прикључивање нових корисника у оквирима градског језгра. Магистрала I грађена је у периоду од 1983. до 1985. године, а магистрала II грађена је у периоду од 1988. до 1992. године.

Даљински систем грејања данас снабдева топлотном енергијом око 85% објеката у градском подручју, а тренутно се греје 834.829 квадрата.

Електронска провера рачуна>>>увид у рачун

Директор предузећа је Борис Ивковић.