Јавно предузеће “Пословни простор” Обреновац

Трг др Зорана Ђинђића бр. 2, спрат 1,
11500 Обреновац
телефони:
Дирекција предузећа:
тел/фаx : 011/8727-740, 011/8721-547
Отворени тржни центар
Цара Лазара 1а
тел: 011/8728-535
мејл адреса: office@poslovniprostorobrenovac.rs
www.poslovniprostorobrenovac.rs

Јавно предузеће „Пословни простор“ Обреновац је основано од стране градске општине Обреновац у циљу обезбеђивања трајног обављања делатности управљања и одржавања пословних зграда и пословног простора у јавној својини града Београда чији је корисник градска општина Обреновац, као и ради обављања других делатности од општег интереса за градску општину Обреновац које нису поверене другим јавим предузећима чији је оснивач градска општина Обреновац

Претежна делатност предузећа је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима.

У функцији претежне делатности предузећу је поверено обављање и следећих послова:

– управљање и издавање у закуп пословног простора и пословних зграда у јавној својини Града Београда, а на којима је корисник градска општина Обреновац,

– стицање пословног простора (изградњом, доградњом и на други начин, у складу са законским одредбама),

– старање о одржавању, адаптацији, реконструкцији и санацији пословних зграда и пословних просторија,

– изнајмљивање властитих и изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су стамбене зграде и станови, нестамбене зграде, земљиште, укључујући изложбене хале и складишне капацитете, куће, станове, апартмане,

– организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,

– активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица

– обављање других послова и услуга које су у функцији претежне делатности предузећа.

Од свог настанка, Јавно предузеће “Пословни простор” Обреновац  послује успешно и значајно повећава приходе који учествују у општинском буџету и доприносе квалитетном одржавању пословног простора који је предузећу поверен на одржавање и другим наменама у складу са Законом и Програмом улагања средстава од закупа пословног простора.

Директор предузећа је Петар Петровић.