Начелник: Славица Лаиновић
тел. 011/ 8726 426
факс: 011/ 8721 996
е-маил: slavica.lainovic@obrenovac.org.rs

Служба за управљање људским ресурсима и заједничким пословима састоји се од два Одсека: Одсек за заједничке послове и Одсек за послове информационог система.

Служба за управљање људским ресурсима и заједничким пословима врши следеће послове : послови управљања људским ресурсима обављају се за све органе градске општине Обреновац. Послови управљања људским ресурсима односе се на: стручне послове у поступку запошљавања и избора кандидата; припрему предлога Кадровског плана; организацију стручног усавршавања службеника; процену ефеката спроведених обука; анализу потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника; припрему предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања; анализу резултата и праћење ефеката оцењивања службеника; вођење кадровске евиденције запослених и персоналних досијеа, стручне послове у вези радних односа и права запослених и остале послове од значаја за каријерни развој службеника у Управи градске општине, води персоналне евиденције.

Служба врши и послове који се односе на информациони систем градске општине који се односи на: вођење бирачких спискова и опслуживање органа за сповођење избора и референдума; сарадњу у области јединственог информационог система Града и градске општине; сарадњу, организацију и рад на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије од интереса за Град и градске општине; стручне консултантске услуге код избора хардвера и софтвера у градској општини у оквиру рачунарске мреже Града; размену података и сарадњу у области информатике и статистике са Градом; вођење евиденције од интереса за Град и градску општину; врши и послове везане за коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду података за организационе јединице, креирање корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске мреже, вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и друге послове за потребе информатичко-техничке подршке у Управи градске општине.

Служба обавља и стручне и административне послове за поступање овлашћеног лица по захтеву за давање информација од јавног значаја, у складу са законом и послове у вези издавања информатора и публикација од значаја за градску општину.

Служба се стара о коришћењу и одржавању зграда и пословног простора којим управља градска општина и врши надзор над коришћењем пословног простора; уређивање службених простора и простора за одржавање састанака, конференција, седница и слично; и обезбеђује и друге услове рада Управе градске општине, и евиденцију, коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара; инвестиционо-техничко и текуће одржавање зграда и опреме градске општине; обезбеђује обављање службеног превоза моторним возилима и сервисирање возила, набавку, рад бифеа – пружање протоколарних угоститељских услуга; ТТ централе и других услова потребних за рад органа градске општине и друге послове у овој области у складу са законом, Статутом градске општине и другим прописима,

Служба стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образована за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.