Начелник: Мирјана Тодоровић
тел. 0648322056

е-маил: mirjana.todorovic@obrenovac.org.rs

Одељење за информационе и комуникационе технологије врши послове који се односе на: вођење бирачких спискова и опслуживање органа за сповођење избора и референдума, сарадњу у области јединственог информационог система Града и градске општине;сарадњу, организацију и рад на увођењу, развоју и коришћењу информатичке технологије од интереса за Град и градске општине, стручне консултантске услуге код избора хардвера и софтвера у градској општини у оквиру рачунарске мреже Града; размену података и сарадњу у области информатике и статистике са Градом; вођење евиденције од интереса за Град и градску општину; врши и послове везане за коришћење и одржавање средстава за аутоматску обраду података за организационе јединице органа градске општине, креирање корисничких профила и дефинисање права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске мреже, вођење евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и друге послове за потребе информатичко-техничке подршке у свим органима градске општине, прати и координира развој електронске управе, пружа помоћ и подршку корисницима информационог система; унапређује организацију рада и модернизацију свих органа градске општине, кроз увођење савремене информатичке опреме и софтвера, припрема радне материјале аката, из делокруга рада одељења, за Скупштину, њена радна тела, председника и Веће градске општине; прати прописе из своје надлежности и иницира промене прописа; преко начелника Управе покреће иницијативе из свог делокруга рада, код надлежних државних органа и организација, за решавање питања од значаја за ефикасно остваривање права и интереса грађана и рад свих органа градске општине, управљање налозима овлашћених службених лица органа и додељивање нивоа приступа у складу са функционалностима система на Порталу еУправа, рад на порталу за подношење захтева за електронске сертификате код Привредне Коморе Србије, послове увођења и развоја информационог система и предлаже мере за његово функционисање у свим органима градске општине ;учествује у планирању набавке хардвера, системског и апликативног софтвера, имплементира их, одржава и администрира; учествује у активностима планирања, развоја и одржавања сервера и локалних рачунара у одељењима, одсецима и службама Управе ;планира расподелу, инсталира, конфигурише и одржава опрему сервера, радних станица и придружене периферне опреме ;планира расподелу, инсталира, конфигурише и одржава оперативне системе и остале апликације;организује и администрира логичку структуру мреже градске општине (LAN, WLAN, WAN); учествује у пројектовању и развоју информационог система  ;води бригу о сигурности система и стара се о правима приступа ресурсима мрежа и безбедности мреже градске општине;прати активности корисника из локалне и јавне мреже (активна и пасивна опрема), снима активности и спречава недозвољене активности ;документује активности везане за администрацију сервера, одржавања сервера и локалних рачунара у свим органима градске општине, доноси првостепена решења о упису/промени/брисању, комплетно ажурирање Јединственог бирачког списка и Посебног бирачког списка; предлаже промене и допуне бирачких места у односу на решење Изборне комисије о одређивању бирачких места, мапирање адресног регистра у бирачким местима; прати промене прописа и нових програмских решења у вези вођења бирачког списка; обавља послове по расписивању избора и то: обавештавање грађана о могућности увида у бирачки списак и роковима о закључењу истог, ажурирање бирачких места са подручјем које обухватају, уписивање и доношење решења за бираче који гласају према месту боравка (гласање у иностранству), учествује у преиспитивању система менаџмента квалитетом; документује и спроводи поступке за контролу и верификовање услуга и процеса, ради осигурања да су испуњени специфицирани захтеви. Идентификује неусаглашености, обезбеђује њихово евидентирање и отклањање, спроводи корективне и превентивне мере у циљу њихове оптимизације, комуникације на друштвеним мрежама, емаил са грађанима, е-Управа, е-писарница, и друге услуге Канцеларије за ИТ, Беоком инфо сервис, рад и ажурност разних врста апликативног софтвера  за потребе Градске општине.