Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Обреновац
улица: Цара Лазара 3/1
телефон: 011/7702-067
мејл адреса: vodovod.obrenovac@vikobrenovac.com
сајт предузећа: www.vikobrenovac.com
матични број: 20234806
ПИБ: 104764759
ЈББК: 81646

Делатност:

 • Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за потребе домаћинстава и индустрије при чему је укључено скупљање воде из различитих извора и дистрибуција воде;
 • уклањање отпадних вода које обухвата рад канализационих система и уређаја за обраду отпадних вода, скупљање и транспорт индустријских, комуналних и других отпадних вода, као и кишнице, коришћењем канализационих мрежа, колектора, покретних танкова или других видова транспорта;
 • пражњење и чишћење септичких јама и резервоара, шахтова и канализационих јама, одржавање хемијских тоалета;
 • обрада, пречишћавање отпадних вода (укључујући канализационе и индустријске отпадне воде и воду из базена за купање) применом физичких, хемијских и биолошких процеса;
 • одржавање и чишћење одводних канала и дренажа, укључујући и деблокирање одвода и друге послове везане за пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
 • одржавање, реконструкција, адаптација и санација постојећих и изградња нових комуналних грађевинских и других инфраструктурних објеката, постројења, инсталација и опреме у функцији обављања комуналних делатности Предузећа.
 • Под одржавањем објеката комуналне инфраструктуре из оквира делатности Предузећа подразумева се инвестиционо и текуће одржавање које Предузеће може предузимати самостално у складу са Законом.

Градска општина Обреновац је, на основу Одлуке Управног одбора Јавног комуналног предузећа “Обреновац” у Обреновцу бр. 44-3/2006 од 17.10.2006. године и Решења Скупштине градске општине Обреновац VI-13 бр. 020-91 од 13.11.2006. године, основала Јавно комунално предузеће за обављање делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода као комуналних делатности од општег интереса за градску општину Обреновац, тако што се из Јавног комуналног предузећа “Обреновац” из Обреновца издвојила организациона целина – радна јединица “Водовод и канализација”.

Предузеће ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац је почело са радом 01.01.2007. године.

Менаџмент – управљање предузећем:

Бранко Матић, дипл. прав, директор предузећа, 011/7702-067

Радиша Кувекаловић, дипл.маш.инж, извршни директор 011/6302-598
Срђан Драгићевић, дипл.инж.за ек.инж., помоћник директора за техничке послове

Надзорни одбор:

Милан Бугарски, председник надзорног одбора
Здравко Радосављевић, члан надзорног одбора
Катарина Хајдин, члан надзорног одбора
Контакт телефон надзорног одбора 011/7702-067

Предузеће је организовало рад преко организационих целина:

 1. Сектор водоснабдевања
  служба производње
  хемијска лабораторија
  служба контроле рада изворишта
  служба машинског одржавања
  служба електро одржавања
 2. Сектор одржавања и изградње водоводних и канализационих мрежа
  служба одржавања водоводних мрежа
  служба одржавања канализационих мрежа
  служба за прикључке и искључења
 3. Сектор за инвестиције, развој и техничку оперативу
  инвестиције и развој
  техничка оператива
 4. Сектор правних и општих послова
  служба правних послова
  служба општих послова
 5. Сектор економско финансијских послова
  служба рачуноводства
  служба набавке
  служба продаје

Важнији телефони у ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац

Бесплатна телефонска линија: 0800-0000-87

011/7702-067 директор/технички секретар/факс
011/8757-115 директор/технички секретар
011/8728-316 Пријава кварова/централа предузећа
011/8755-414 ППВ Забрежје/централа
011/8756-410 Шеф службе контроле рада изворишта, шеф службе производње
011/8756-411 Руководилац сектора водоснабдевања
011/8756-412 Шеф службе електро одржавања
011/8701-054 Шеф службе производње сектора водоснабдевања
011/8702-519 ППВ Барич/централа
011/6302-601 Помоћник директора за ЕФП
011/6302-598 Извршни директор
011/6302-553 Руководилац сектора одржавања и изградња ВИК мрежа, сектор за ИРТО
011/8701-054 Инжењер лабораторије
011/6302-612 Шеф службе правних послова/јавне набавке
011/6304-460 Шеф службе општих послова
011/6304-461 Рекламације корисника
011/6304-428 Шеф службе продаје
011/6304-478 Шеф службе рачуноводства
011/6302-599 Референт обрачуна зарада и накнада, сарадник за кадровске послове
011/6301-474 Служба набавке/руководилац сектора ЕФП
011/8728-315 Наплатно место ул. Цара Лазара бр.3/1
011/8721-859 Наплатно место ул. Војводе Мишића бр.195
011/8757-371 Служба ИРТО – прикључење на ВИК мрежу

Радно време

ЈКП “Водовод и канализација” Обреновац од 07.00 до 15.00 часова
Сектор водоснбдевања од 00.00 до 24.00 часа
Сектор одржавање водоводних мрежа од 07.00 до 19.00 часова
Сектор одржавања канализационих мрежа од 07.00 до 24.00 часа

Наплатно место ул. Цара Лазара бр. 3/1 од 07.30 до 16.30 часова радним данима
Наплатно место ул. Војводе Мишића бр. 195 радним данима од 07.00 до 19.00 часова, суботом од 07.00 до 14.00 часова