Јавно предузеће за изградњу Обреновца
Вука Караџића 99д
11500 Обреновац
телефони: 011/8720-295; 011/8721-071; 011/8721-927; 011/8720-395
мејл адреса:  office@jpobrenovac.rs
www.jpobrenovac.rs

ПИБ: 101933143
Мат.број: 06900496

Јавно предузеће за изградњу Обреновца основано је као јавно предузеће одлуком Скупштине општине Oбреновац 31.03.1993. године, али као организација са посебним задацима од интереса за општину Обреновац постоји од 01.01.1987. године формирањем Радне заједнице заједничких стручних служби ОСИЗ-а за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац и Основне заједнице становања општине Обреновац, која се сматра  зачетком начина рада и пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца, односно његовог правног претходника Друштвеног фонда за грађевинско земљиште и путеве општине Обреновац.

Законом о измени и допуни закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 103/15), који је у примени од 15.12.2015. године, одређено је да са 01.12.2016. године јавна предузећа губе статус индиректних корисника буџетских средстава, у ком статусу је било и   Јавно предузеће за изградњу Обреновца.

Одлуком о промени оснивачког акта –одлуке о оснивању ЈП за изградњу Обреновца (Сл. гласник бр.66/16), односно Одлуком о измени одлуке о промени оснивачког акта –одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца-  (Сл. Гласник бр. 117/16) претежна делатност Предузећа је:

42.11 – Изградња путева и аутопутева

Предузеће има искључиво право за обављање претежне делетности из овог члана,као делатности од општег интереса за коју је основано, на подручјуГрадске општине Обреновац.

Поред наведенe делатности, Предузеће обезбеђује и одржава јавно осветљење и организује стручни надзор над обезбеђивањем и одржавањем јавног осветљења на подручју градске општине  Обреновац.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, односно његови правни претходници, су кроз цео период пословања били препознатљиви по великом броју високо образованих и стручних кадрова који су доприносили успешном пословању и унапређењу услова живота и рада свих грађана општине Обреновац.

Jавно предузеће се бавило израдом планске и пројектне документације.

ГО Обреновац готово у потпуности покривенапланским документима.Урађен је просторни план општине, као и планови генералне  и детаљне регулације.

Урађени су значајни објекти у области водоснабдевања, фекалне и кишне канализације, топлификације, телефонизације и гасификације општине.

Такође, ЈП за изградњу се може похвалити и успешном реализацијом и изградњом више од 40км саобраћајница сваке године, уређењем градских тргова, паркова, тротоара, реконструкцијом многих сеоских игралишта и домова културе, монтажом јавне расвете, изградњом  ниско-напонских мрежа, уређењем канала и још много тога.

Јавно предузеће данас има 47 запослених од којих 31 са високом и вишом и 16 са средњом стручном спремом.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова у ЈП за изградњу Обреновца су образована 4 сектора и то:

  1. Сектор техничких послова, којим руководи руководилац сектора Боривој Ђорђевић
  2. Сектор за финансијске послове, којим руководи шеф сектора Маријана Нешковић
  3. Сектор правних послова
  4. Сектор општих послова, којим руководи координатор Ивана Николић

Имајући у виду остварене резултате ЈП за изградњу Обреновца се може сврстати у елитна предузећа на територији општине Обреновац и шире, што је гаранција и подстрек за наставак успешног рада и пословања.

Вршилац дужности директора предузећа је Горан Ћирић.

Извршни директор: Божидар Мијалковић