Начелник: Златко Миловановић
адреса: Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 
011/8722 284, 011/8721 588, 011/8721 997, 011/8723 205, 011/8721 879 – локал: 23
факс: 011/ 8721 996
е-маил: zlatko.milovanovic@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Одељење за урбанизам и комунално грађевинске врши следеће послове: у области урбанизма и грађевинској области: даје предлог стручног мишљења на нацрт просторног и урбанистичких планова које доноси Град за подручје градске општине и може да предлаже измену постојећих и доношење нових урбанистичких планова за које је надлежан Град; врши послове у вези са припремом, доношењем, евидентирањем и чувањем планова детаљне регулације за подручје градске општине; разматра иницијативе за израду планова детаљне регулације и припрема одлуку о изради истих, врши стручну контролу нацрта и предлога ових планских докумената, обавља стручне послове за потребе Комисије за планове градске општине; издаје информацију о локацији,  издаје локацијске услове за објекте за које издаје грађевинску дозволу, спроводи поступак контроле и потврђивања урбанистичког пројекта и пројекта парцелације и препарцелације за подручје градске општине; припрема планове за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на јавним и другим површинама (киосци),  припрема планове за постављање привремених покретних објеката (тезге, конзерватори и други покретни објекти) по претходно прибављеној сагласности организационих јединица Градске управе надлежних за послове урбанизма и саобраћаја, односно друге надлежне организације у складу са прописом Града; издаје решења за постављање наведених објеката, као и решења за постављање баште угоститељског објекта, дечијих игралишта и осталог мобилијара, изадаје решења о заузећу јавне површина за потребе одржавања различитих манифестација, даје извештаје о намени парцела; у првом степену доноси решења о грађевинској дозволи и друга акта за изградњу и реконструкцију објеката до 5000 м2 бруто развијене грађевинске површине и претварању заједничких просторија у стамбени, односно у пословни простор; издаје грађевинску дозволу за изградњу и реконструкцију саобраћајница и објеката линијске односно комуналне инфраструктуре на свом подручју; одобрава извођење радова на инвестиционом одржавању објеката и уклањању препрека за особе са инвалидитетом; адаптацију; санацију и промену намене објеката без извођења грађевинских радова; одобрава изградњу помоћних објеката и других објеката до 5000 м2 бруто развијене грађевинске површине; доноси решење о уклањању објекта и о дозволи за уклањање објекта за који утврди да је услед дотрајалости или већих оштећења угрожена његова стаблност и да представља непосредну опасност за  живот и здравље људи, за суседне објекте и за безбедност саобраћаја; издаје употребну дозволу за објекте за које издаје грађевинску дозволу; издаје потврду о структури објеката; издаје потврду о усклађености изграђених темеља и конструктивних елемената са главним пројектом за објекте за које издаје грађевинску дозволу.

Решава по поднетим захтевима за легализацију-озакоњење објеката и спроводи поступак озакоњења   објеката до 3000 м2 бруто развијене грађевинске површине.

У поступку издавања аката из става 1. и 2. овог члана спроводи обједињену процедуру, прибавља услове за пројектовање односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, прибавља исправе и друга документа која издају имаоци јавних облашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске и употребне дозволе, као и обезбеђење услова за прикључење  на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, води регистар  обједињене процедуре.

У комуналној области врши послове који се односе на обављање и развој комуналних делатности чије је обављање поверено градској општини и врши надзор над обављањем истих, предлаже мере за уређење зелених површина и дечјих игралишта и услове за обављање и развој комуналне делатности јавног осветљења и обавља друге послове у складу са посебним одлукама Града, доноси решења о постављању привремених објеката на јавним и другим површинама (киосци, баште, тезге и други покретни мобилијар), решења о одобравању продајног места на којем се обавља трговина на мало ван продајног објекта, у складу са законом и актом Већа градске општине; издаје одобрења за која је прописима из области комуналног реда утврђена надлежност градске општине и спроводи прописе којима се уређује комунални ред; спроводи поступак у вези заузећа јавних и других површина, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у стамбеним зградама, односно стамбено пословним зградама, доноси решења о постављању балон хала спортске намене.

Одељење обрађује и даје стручна мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе  градске општине и њихова радна тела, врши и друге послове у складу са прописима.