Информатор о раду Градске општине Обреновац објављује се сагласно одредбама члана 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10) и Упутству за објављивање Информатора о раду државног органа („Службени гласник РС“, бр. 68/10).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

Циљ објављивања Информатора је информисање јавности о документима и информацијама које поседује Градска општина Обреновац у оквиру делокруга рада.

Информатор се објављује и у електронској верзији на Интернет презентацији Градске општине Обреновац www.obrenovac.rs

Градска општина Обреновац ће заинтересованом лицу, без накнаде, омогућити увид у Информатор, односно дати му одштампани примерак Информатора, уз накнаду нужних трошкова.

Овлашћено лице за поступање по захтевима за слободан приступ информацијама у Градској општини Обреновац је Славица Лаиновић ( slavica.lainovic@obrenovac.org.rs).

ПРЕУЗМИТЕ: