Начелник:
тел.

факс:

е-маил:

Одељење за скупштинске послове и прописе врши стручне, организационе и административно техничке послове за Скупштину градске општине, њена радна тела, као и за савете 29 месних заједница образованих на територији градске општине, послове који се односе на: стручну припрему нацрта и предлога прописа – статута, пословника, одлука и других општих и појединачних аката; припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Скупштине као и аката савета месних заједница, вођење евиденције и обрада записника о одржаним седницама, евидентирање, архивирање и чување изворних докумената и аката о раду Скупштине и савета месних заједница, у складу са прописима; врши послове израде извештаја о раду Скупштине и одељења; стручну сарадњу са организационим јединицама Управе градске општине у припреми нацрта, прописа и других општих аката које доноси Скупштина градске општине; давање мишљења о законитости нацрта општих аката које доноси Скупштина градске општине и њиховој усклађености са Уставом, законом и Статутом града и градске општине и другим општим актима града и градске општине; припрему прописа и материјала који се односе на организацију  радa Скупштине као и припрему прописа из других области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Управе градске општине; вршење послова ажурирања Информатора о раду Скупштине градске општине; праћење усклађености Статута и других општих аката градске општине са Статутом града и другим општим актима града; припрему одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа градске општине, односно припрему мишљења о уставности Статута градске општине; припрему пречишћених текстова прописа градске општине; стручне и организационе послове за потребе појединих сталних и повремених радних тела Скупштине, а који нису у делокругу рада других организационих једница; мандатно имунитетска питања одборника, обављање послова у модулу  „Управљање људским капиталом-SAP”,  избор, именовања и постављења органа градске општине и јавних предузећа чији је оснивач градска општина; остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине; старање о изради и спровођењу плана интегритета и о изради базе података – евиденција о носиоцима јавних функција у органима градске општине и јавним предузећима чији је оснивач градска општина и достављање расположивих података, информација и докумената надлежном републичком органу у складу са законом који уређује питање борбе против корупције и сукоб интереса; старање о објављивању расположивих података на интернет страници градске општине, у “Службеном листу града Београд” и на огласној табли градске општине.

У складу са законом, стара се о остваривању јавности рада Скупштине градске општине и присуствовању акредитованих новинара раду Скупштине.

Припрема решења по захтеву за одобравање употребе имена, грба и заставе градске општине и прати донете акте о употреби имена, грба и заставе градске општине.

Обавља стручне и административне послове за потребе републичке, градске изборне комисије и Изборне комисије градске општине у поступку одржавања избора, врши стручне и административне послове за спровођење референдума и грађанске  иницијативе.

Врши послове по захтевима државних органа и грађана.

Одељење у складу са прописима врши и друге послове на захтев одборника, председника и заменика председника Скупштине, секретара и заменика секретара Скупштине.