Начелник: Маја Лалић 
адреса: 
Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 011/8728 038
факс: 011/ 8721 996
е-маилmaja.lalic@obrenovac.org.rs

Одељење има три одсека и то Одсек за инвестиције и Одсек за друштвене делатности и међународну сарадњу.

Одсек за инвестиције предлаже и учествује у изради стратешког акционог плана, дефинише стратешке циљеве за развој урбанизма општине, обавља послове који се односе на привлачење инвестиција и учествује у изради и реализацији развојних пројеката. Прати рад фондова донаторских и других финансијских организација  у земљи и иностранству, сарађује на реализацији пројеката владиног и невладиног сектора. Координира пословањем јавних предузећа чији је оснивач ГО Обреновац, а које је  у вези са припремом документације неопходне за улагање у инфраструктурне и друге објекте од значаја за ГО Обреновац.

Одсек за друштвене делатности и међународну сарадњу у области културе и уметности обавља послове везане за развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма, припреме за одржавање културних манифестација и остваривање програма културе од значаја за градску општину. У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечјих вртића и основних школа – опремање школа и финансирање других текућих расхода, обавља послове организовања и координације, вођење евиденције и чување документације о раду Интерресорне комисије за процену додатне образовне, здравствене и социјалне подршке деци и ученицима. Прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта, стара се о обезбеђењу услова за учешће градске општине у реализацији система школског спорта у градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину. Обавља послове везане за сарадњу са невладиним организацијама и европску хармонизацију и обезбеђење услова за рад невладиних организација, као и послове везане за родну равноправност у складу са Законом. Обавља све послове  везане за афирмацију туризма у општини Обреновац. У области омладинске политике спроводи стратегију и акциони план политике за младе градске општине. Координира  рад и прати функционисање  Канцеларије за младе. Остварује контакте и сарадњу како унутар Градске општине и Града тако и међуинституционалну сарадњу, сарадњу са страним амбасадама  и дипломатским представништвима, међународним установима , институцијама и другим земљама. Уређује и одржава званичну интернет презентацију градске општине (www.obrenovac.rs).