Начелник: Маја Лалић 
адреса: 
Трг др Зорана Ђинђића бр.6
тел. 011/8728 038
факс: 011/ 8721 996
е-маил:  maja.lalic@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Одељење за привреду и развој: Предлаже и учествује у изради планова развоја и прати спровођење истих.

У области привреде одељење врши послове који се односе на: израду развојних програма и пројеката из области привреде од локалног значаја; спроводи пројекте развоја Градске општине Обреновац и стара се о унапређивању општег оквира за привређивање у Градској општини Обреновац; подстицање, развој и задовољавање одређених потреба грађана у области угоститељства, занатства, туризма и трговине на свом подручју; пружање стручне помоћи предузетницима, и привредним друштвима који су апликанти за кредитна средства фондова; стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска општина Обреновац, управљање одобреним пројектима и у том циљу координација са привредним субјектима чији је оснивач Градска општина Обреновац, градским и државним органима и организацијама и другим субјектима. Учествује у доношењу и спровођењу програма за подстицање запошљавања и врши стручне и административне послове за потребе Савета за запошљавање. Обавља све стручне послове везане за афирмацију туризма у општини Обреновац. Израђује нацрте аката, припрема извештаје и информације из области туризма за потребе Скупштине, њених тела и органа, одржава везе између Града, Републике и установа у области туризма, осмишљава туристички живот града. Обавља стручне и административне послове у вези безбедности у саобраћају на територији градске општине Обреновац.

Одељење у области локалног економског развоја врши послове на изради плана јавних инвестиција; предлаже и координира у изради и реализацији конкретних развојних пројеката у вези са којима аплицира Општина Обреновац, као и јавна предузећа чији је оснивач Градска општина Обреновац, те координира радом пројектних тимова. Прати рад фондова донаторских и других финансијских организација у земљи и иностранству, сарађује на релацији пројеката владиног и невладиног сектора. Обавља послове који се односе на остваривање контаката и сарадње са међународним развојним институцијама. Одржава контакте и сарађује са републиким, градским и другим институцијама и организацијама које се баве унапређењем економског развоја и привлачења инвестиција. Сарађује са стручним службама општине и јавних предузећа на пословима текућег одржавања и унапређења енергетске ефикасности школа, вртића и јавних и других објеката од значаја за Градску општину Обреновац. Предлаже мере побољшања енергетске ефикасности школа, вртића и јавних објеката, прати прописе из ове области и сарађује са службама надлежних Министарстава и другим организацијама из ове области.

У области пољопривреде врши послове на спровођењу мера заштите, коришћења и уређења пољопривредног земљишта на подручју градске општине утврђене актима Града; ради на изради програма на издавању државног пољопривредног земљишта, учествује у изради годишњег програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике у текућој години и изради појединачних програма за доделу субвенција пољопривредницима на територији градске општине Обреновац и праћењу и обезбеђивању функционисања пољочуварске службе, праћење доношења и реализације програма Града и Министарства за пољопривреду; праћење организовања одређених манифестација и доделу награда и признања и друге послове у овим областима у складу са законом и другим прописима. Пружање стручне помоћи носиоцима пољопривредних газдинстава који су апликанти за кредитна средства фондова, стручну припрему пројеката у којима се као апликант појављује Градска општина Обреновац.

У области образовања прати стање и стара се о одржавању (осим капиталног) дечијих вртића уз сагласност организационе јединице Градске управе у чијем делокругу је вршење наведених послова и основних школа; води евиденцију и обавештава предшколску установу, односно основну школу која остварује припремни предшколски програм о деци која су стасала за похађање припремног предшколског програма; води евиденцију и обавештава школу и родитеље, односно друге законске заступнике о деци која треба да се упишу у први разред основне школе; у сарадњи са образовно-васпитном установом прати стање, утврђује мере и активности заштите и безбедности деце, односно ученика за време остваривања образовно васпитног рада и других активности које организује установа, у складу са законом; организује послове који се односе на: превоз деце и њихових пратилаца ради похађања припремног предшколског програма на удаљености већој од 2 км и ученика основне школе на удаљености већој од 4 км од седишта школе; превоз деце и ученика када ученици похађају школу на територији друге јединице локалне самоуправе ако је школа коју похађају најближа месту пребивалишта ученика; превоз ученика на републичка и међународна такмичења.

У области културе и уметности обавља послове везане за развој културно-уметничког стваралаштва и аматеризма на подручју градске општине, припреме за одржавање културних манифестација и остваривање програма културе од значаја за градску општину, припрема услове за додељивање награда и признања у области културно уметничког стваралаштва; остварује надзор над радом установе или јавног предузећа из области културе чији је оснивач градска општина.

У области спорта стара се о обезбеђивању услова за учешће градске општине у изградњи и одржавању спортских објеката у јавној својини Града на свом подручју; прати потребе и стара се о задовољавању потреба грађана у области спорта на подручју градске општине; стара се о обезбеђењу услова за учешће градске општине у реализацији система школског спорта у градској општини и обезбеђује услове за организовање и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за градску општину, припрема предлоге програма развоја спорта на нивоу градске општине, усклађен са програмом развоја спорта на нивоу града; обезбеђује услове за реализацију програма установа.

Обавља послове везане за сарадњу са удружењима.

Одељење стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима.

Има обавезу примене документованог система менаџмента квалитета.