Начелник: Маријана Милосављевић
тел. 
064/8343314
факс: 
011/ 8721 996
е-маил: marijana.milosavljevic@obrenovac.bg.ls.gov.rs

Одељење за послове председника и Већа врши стручне, организационе и административно техничке послове за председника градске општине и Веће градске општине и њихова радна тела, послове који се односе на  стручну припрему нацрта и предлога општих и појединачних аката; припрему седница и обраду аката усвојених на седницама Већа градске општине и аката које је донео председник градске општине, вођење евиденције и обрада записника о одржаним седницама, евидентирање, архивирање и чување изворних докумената и аката о раду председника и Већа градске општине, у складу са прописима; израду извештаја о Раду председника, Већа градске општине и Одељења и других извештајно-информативних материјала из делокруга рада Одељења за Скупштину градске општине, стручну сарадњу са организационим јединицама Управе градске општине у припреми нацрта, прописа и других општих аката које доносе председник и Веће градске општине; вршење послова ажурирања Информатора о раду председника и Већа градске општине, давање мишљења о законитости нацрта општих аката које доносе извршни органи градске општине и њиховој усклађености са Уставом, законом и Статутом Града и градске општине и другим општим актима Града и градске општине; припрему прописа и материјала који се односе на организацију и рад Већа градске општине, као и на припрему прописа из других области локалне самоуправе који нису у делокругу других организационих јединица Управе градске општине; праћење усклађености Статута и других општих аката градске општине са Статутом града и другим општим актима Града; припрему амандмана у складу са Пословником Већа, припрему одговора Уставном суду Републике Србије поводом оспорених прописа градске општине; припрему пречишћених текстова прописа градске општине; стручне и организационе послове за потребе појединих сталних и повремених радних тела Већа градске општине и председника градске општине, а који нису у делокругу рада других организационих јединица; избор, именовања и постављења органа градске општине; остваривање права из радног односа изабраних, именованих и постављених лица у органима градске општине; обављање послова у модулу  „Управљање људским капиталом-SAP”,  старање о спровођењу плана интегритета и о изради базе података – евиденција о носиоцима јавних функција у органима градске општине и достављање расположивих података, информација и докумената надлежном републичком органу у складу са законом који уређује питање спречавања корупције и сукоб интереса; старање о објављивању расположивих података на интернет страници градске општине, у “Службеном листу града Београд” и на огласној табли градске општине.

У складу са законом, стара се о остваривању јавности рада председника и Већа градске општине и присуствовању акредитованих новинара седницама Већа градске општине.

Спроводи одређене стручне и административне послове за потребе републичке, градске и Изборне комисије градске општине у поступку одржавања избора, врши стручне и административне послове за спровођење референдума и грађанске  иницијативе.

Врши послове по захтевима државних органа и грађана.

Одељење у складу са прописима врши и друге послове на захтев, председника и заменика председника градске општине, чланова Већа градске општине, помоћника председника градске општине, начелника и заменика начелника Управе градске општине.