Начелник: Оливера Здравковић
тел. 011/ 8726 408
факс: 011/ 8721 996
е-маил: olivera.zdravkovic@obrenovac.org.rs

Одељење за општу управу врши послове који се односе на: унапређење система организације рада и модернизацију Управе градске општине коришћењем савремених метода и технологија; примену закона и других прописа о општем управном поступку у Управи градске општине; праћење законитости, ефикасности и ажурности рада Управе градске општине; стручно техничке послове за попис становништва; послове писарнице и архиве и доставу писмена; организовање евиденције и дистрибуције службених гласила и стручне литературе; издавање уверења о статусним питањима грађана запослених у иностранству и чланова њихових породица; послове инфо центра – пружање обавештења грађанима у вези остваривања њихових права и интереса у органима градске општине, информисања и упућивања физичких и правних лица о остваривању њихових права и обавеза у органима градске општине; пружа послове правне помоћи грађанима градске општине; спроводи заштиту права пацијената за здравствену услугу коју пружа дом здравља чије је седиште на подручју градске општине; стручно обрађује или даје мишљења на нацрте и предлоге прописа из области за које је образовано, за Скупштину и друге органе градске општине и њихова радна тела и врши друге послове у складу са прописима;

У области борачке и инвалидске заштите, врши послове који се односе на заштиту бораца, ратних војних и мирнодопских војних инвалида и чланова њихових породица; заштиту цивилних инвалида рата и чланова њихових породица; заштиту корисника породичне инвалиднине; заштиту породица цивилних жртава рата; права на допунско материјално обезбеђење за борце из II светског рата и чланове њихових породица; и друге послове који се тичу потреба бораца, војних инвалида и цивилних инвалида рата, као и њихових породица и потреба корисника породичне инвалиднине и породица цивилних жртава рата;

Обавља стручне послове у вези са статусом избеглих, прогнаних и интерно расељених лица, повратника по споразуму о реадмисији и мигрантима, поверених од стране Комесаријата за избеглице и миграције;

Обавља стручне и административне послове у вези система заштите од елементарних и других већих непогода; система заштите од пожара, као и стварања услова за њихово отклањање и ублажавање њихових последица; доношење Плана и Програма развоја система заштите и спасавања; доношење Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији градске општине и обезбеђењу њеног спровођења; израду Процене ризика од катастрофа за територију градске општине; израду Плана заштите и спасавања за територију градске општине; израду Плана одбране који је саставни део Плана одбране града Београда; развој система узбуњивања у оквиру система јавног узбуњивања Републике Србије; организацију, развијање и вођење личне и колективне заштите; формирање, организацију и опремање јединица цивилне заштите опште намене; одређивање субјеката од посебног значаја за заштиту и спасавање; планирање и утврђивање извора финансирања за развој и изградњу и извршавање задатака заштите и спасавања и развој цивилне заштите и спровођење мера и задатака цивилне заштите; предузимања мера за функционисање градске општине у ратном и ванредном стању; спровођења мера приправности и предузимање других мера потребних за прелазак на организацију у ратном и ванредном стању; спровођење радне и материјалне обавезе; спровођење заштите и спасавања људи и материјалних добара и утврђивање обавеза правних лица из своје надлежности; планирање, обезбеђивање, евидентирање, праћење и контроле коришћења средстава која градска општина обезбеђује за задовољавање потреба функционисања и развоја система заштите и спасавања; на израду, руковање и чување плана одбране градске општине Обреновац; планирање, организацију и усклађивање општих и посебних мера заштите тајности података; координацију рада са правним субјектима из делокруга послова планирања припреме за одбрану и безбедности, заштите тајности података и ванредних ситуација у складу са законом; прикупљање информатичких и других података везаних за благовремено праћење и обавештавање грађана и правних лица,у циљу предупређивања штета које могу да настану од елементарних и других непогода, ванредних догађаја и ситуација; координацију ангажовања субјеката система заштите и спасавања на територији градске општине; пружање стручне, административне и друге помоћи у функционисању Штаба за ванредне ситуације; обуку и оспособљавање повереника, заменика повереника и јединица опште намене цивилне заштите; предузимање и спровођење безбедности и здравља на раду; израда акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са пратећим правилницима; предузима мере и обезбеђује услове за спровођење заштите од пожара; израда правила заштите од пожара и програма обуке запослених;

Одељење обавља послове у вези одржавања зграде, уређивање службених простора и простора за одржавање састанака, конференција, седница и слично; коришћење и издавање основних средстава и ситног инвентара; исправности свих уређаја и опреме у згради и просторијама ван седишта градске општине; старање у вези управљања и коришћења моторних возила градске општине.