НАПОМЕНА: Документа која се подносе у прилогу образаца морају бити у оригиналу или овереној фотокопији

ОДЛУКЕ И ДРУГИ АКТИ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

УВИД У БИРАЧКИ СПИСАК