Одељење за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсек за урбанизам Управе ГО Обреновац, на основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21 и 62/23) и чл. 88. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања (»Сл. гласник РС«, бр. 32/19)

 

оглашава

 

ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА ИДЕЈНИМ РЕШЕЊЕМ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ ДО 10MW НА КП 3775 КО ЗВЕЧКА, ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ

 

                                                                                   

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 16.04.2024. године, закључно са 22.04.2024. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.obrenovac.rs).

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта је MARKOM PROJECT LINE DOO Београд, ул. Господара Вучића бр. 180, а наручилац Урбанистичког пројекта је AVR SOLAR PARK ZAPAD DOO Београд, ул. Балканска бр. 2.

 

Обрађивач Урбанистичког пројекта ће давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 19.04.2024. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у периоду од 10 до 13h.

 

Заинтересована лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам Управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, најкасније до 22.04.2024. године.