Веће градске општине Обреновац на седници одржаној 5. маја  2023. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19- пречишћен текст 2 и 144/19-исправка), члана 58. Пословника Већа градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 6/13 и 12/15), чланова 11. и 12. Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу јавног позива за суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр.020-3/63 од 14.04.2022. године, Правилника о измени правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова VII-02 бр.020-3/137 од 31.08.2023. године и Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији Градске општине Обреновац VII-02 бр. 020-3/37 од 17.03.2023. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

I

Привредни субјекти који су изабрани на основу Одлуке о расписивању Јавног позива за учешће привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркуларних пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији градске општине Обреновац број VII-02 бр. 020-3/37 од 17.03.2023. године и у складу са условима Јавног позива су:

  1. Azimut Electric ДОО Београд, Алексе Ненадовића бр. 19, 11000 Врачар, Београд, пријава од 03.04.2023. године, број бодова 99,44;
  2. Green Watt Innovations ДОО Београд – Звездара, Подујевска 20, 11050 Београд-Звездара, пријава од 03.04.2023. године, број бодова 97,73;
  3. Предузеће за производњу, промет и услуге ”MT-Komex” ДОО, Београд (Раковица), Ослобођења 22б, 11090 Раковица, пријава од 03.04.2023. године, број бодова 96,04;
  4. DRUŠTVO ZA IZGRADNJU, PROMET I USLUGE TELEFON INŽENJERING DOO BEOGRAD (ZEMUN), Угриновачки пут 22. део 52, 11283 Земун, пријава од 24.03.2023. године, број бодова 92,41;
  5. VOLTA TECHNOLOGY ДОО Београд – Чукарица, Водоводска 174 Железник, 11250 Београд, пријава од 03.04.2023. године, број бодова 65,00.

II

На Прелиминарну листу, учесници Јавног позива су имали могућност да изјаве приговор Комисији за реализацију енергетске санације у року од осам (8) дана од дана њеног објављивања на огласној табли Управе градске општине Обреновац и званичној интернет страници градске општине Обреновац (www.obrenovac.rs). На Прелиминарну листу, објављену дана 13.04.2023. године, није било изјављених приговора.

III

Средства за суфинансирање Програма исплатиће се са рачуна градске општине Обреновац – извршење буџета бр. 840-149640-27, раздео 3 – Управа Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије, Пројекат 0501-001 – Енергетски менаџмент, функција 620 – развој заједнице, економска класификацција 454111 – текуће субвенције приватним предузећима.

IV

О реализацији ове Одлуке стараће се Одељење за привреду и развој и Одељење за буџет и финансије Управе градске општине.

V

            Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли и званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020-3/ 63 од 5. маја  2023. године

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић