На основу Одлуке Већа градске општине Обреновац VII- 02 бр. 020-3/ 37 од  17. марта 2023. године о расписивању Jавног позивa за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације у домаћинствима путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  на територији ГО Обреновац и члана 15. Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 VII-02 бр. 020-3/63 од 14.04.2022.године и Правилника о измени Правилника VII-02 бр. 020-3/137 од 31.08.2022.године, градска општина Обреновац, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ У ДОМАЋИНСТВИМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ, ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

У оквиру реализације Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте по основу Јавног позива за суфинансирање Програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП 1/22 (у даљем тексту Правилник), а у складу са чланом 15. Правилника, расписује се Јавни позив ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребe и унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте. Eнергетскa санација у домаћинствима спроводи се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве радовима уградње соларних панела за производњу електричне енергије и радовима на унапређењу термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте, а крајњи корисници бесповратних средстава су домаћинства на територији градске општине Обреновац.

 

Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог Јавног позива.

Циљ спровођења мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији градске општине Обреновац.

 

I

ПРЕДМЕТ

 

Предмет Јавног позива јесте избор привредних субјеката за спровођење активности на реализацији радова на: уградњи соларних панела, пратећих носача панела, инвертера и остале неопходне инсталације за производњу електричне енергије, уградњи двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије, изради извештаја извођача радова о уградњи соларних панела и пратеће инсталације за производњу електричне енергије, као и извештаја о уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем и уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове).

 

 

II

ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

Право учешћа на овом Јавном позиву имају сви заинтересовани привредни субјекти који испуњавају законом утврђене услове за обављање делатности и који испуњавају услове дефинисане Правилником о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова и овим Јавном позивом.

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше набавку, радове и  уградњу материјала, опреме и уређаја.

 

III

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА ЈАВНОМ ПОЗИВУ

На Јавном позиву могу учествовати привредни субјекти који врше испоруку и радове на уградњи материјала, опреме и уређаја и испуњавају следеће услове:

 • да су уписани у регистар АПР-а, а регистровани су као привредна друштва и предузетници најмање шест месеци од дана подношења пријаве,
 • да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације,
 • да имају атесте за материјале и производе,
 • да имају запосленог или на неки други начин ангажованог инжењера електротехнике који поседује лиценцу у складу са законом којим се уређује изградња објеката, а који ће бити задужен за израду извештаја за уграђену инсталацију соларних панела за производњу електричне енергије (само за меру уградње соларних панела), односно инжењера машинства (за меру уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове)
 • да дају гаранцију на инвертер од минимално 5 година и на соларне колекторе од минимално 10 година (само за меру уградње соларних панела).

 

IV

 ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ЈЕ ПОТРЕБНО ПРИЛОЖИТИ ПРИ ПОДНОШЕЊУ

ПРИЈАВЕ

Подносилац пријаве је потребно да достави следећу документацију:

 1. Попуњен, потписан и оверен Пријавни образац (Прилог 1) у три примерка (оригинал и две копије);
 2. Потписану изјаву (Образац 1);
 3. Потписану изјаву (Образац 2)
 4. Потписану изјаву (Образац 3)
 5. Потписану изјаву (Образац 4)-само за меру уградње соларних панела
 6. Атести за материјале и производе
 7. Решење о упису у регистар привредних субјеката
 8. Изјава о гаранцији на инвертер и соларне панеле (за меру уградња соларних панела)
 9. Лиценца инжењера електротехнике издата у складу са законом којим се уређује изградња објеката, као и правни основ пословног ангажовања код подносиоца пријаве (само за меру уградње соларних панела), односно инжењера машинства (само за меру уградња електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове)

За предузетнике је потребно да изјаву достави лице које је регистровало обављање делатности као предузетник. За задруге потребно је доставити изјаву директора. Ова изјава мора бити дата након датума објављивања Јавног позива.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно правно лице, узима се изјава коју ће дати законски заступник привредног субјекта подносиоца захтева. Уколико постоји више законских заступника подносиоца захтева потребно је да сви доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

У случају да је оснивач привредног субјекта страно физичко лице потребно је да сви законски заступници привредног субјекта подносиоца захтева доставе наведену изјаву која не мора бити оверена код нотара.

V

 ПРЕУЗИМАЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Конкурсна документација за Јавни позив може се преузети на интернет страници градске општине Обреновац, линк: www.obrenovac.rs

и садржи:

– Комплетан текст Јавног позива,

-Прилог 1 – Пријавни образац,

-Прилог 2 – Изјава подносиоца пријаве (образац 1),

-Прилог 3 -Изјава подносиоца пријаве (образац 2),

-Прилог 4 -Изјава подносиоца пријаве (образац 3),

-Прилог 5- Изјава подносиоца пријаве (образац 4),

-Прилог 6 – Критеријуми и начин бодовања за оцену Пријаве.

 

VI

 КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Критеријуми за рангирање привредних субјеката обухватају следеће:

 • цену за:

-опрему и кровну уградњу за соларну електрану  капацитета 6 kW инсталисане снаге соларних панела, укључујући и уградњу и пратеће инсталације за производњу електричне енергије,

– набавку  и уградњу двосмерног мерног уређаја за мерење предате и примљене електричне енергије,

– израду техничке документације која обухвата предмер и предрачун, као и извештаја о уградњи соларних панела и уградњи мерног места који је у складу са законом неопходан приликом прикључења на дистрибутивни систем.

Цене дати по наведним ставкама а потребну опрему предвидети по Правилима о раду дистрибутивног система ОДС-а.

 • рок важења цена;
 • рок важења гаранције на инвертер (минимално 5 година) и соларне панеле (минимално 10 година) и процењени износ производeне електричне енергије у периоду од три године (за инсталисану снагу соларних панела 6 kW очекиван износ је 15.000 kWh)

Критеријуми за рангирање директних корисника који врше набавку и радове на уградњи електронски регулисаних циркулационих пумпи за породичне куће, опремање система грејања са уређајима за регулацију и мерење предате количине топлоте објекту (калориметри, делитељи топлоте, баланс вентили за станове) обухватају следеће:

 • цене кључних добара заједно са уградњом за меру за коју конкуришу;
 • рок важења цена за меру коју конкуришу;

Јавним позивом се одређује максимални број бодова по сваком од критеријума и број бодова по поткритеријумима, ако су поткритеријуми дефинисани у оквиру појединих критеријума.

Укупан максимални број бодова по свим критеријумима и поткритеријумима примењеним на поједини Програм не може прећи 100.

 

VII

МЕСТО И РОК ДОСТАВЉАЊА ПРИЈАВА

Подносиоци пријаву за учешће на Јавном позиву попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.

Попуњени, оверени и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

 

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ ПУТЕМ УГРАДЊЕ СОЛАРНИХ ПАНЕЛА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ТЕРМОТЕХНИЧКОГ СИСТЕМА ПУТЕМ УГРАДЊЕ КАЛОРИМЕТАРА, ЦИРКУЛАЦИОНИХ ПУМПИ ,  ТЕРМОСТАТСКИХ  ВЕНТИЛА И ДЕЛИТЕЉА ТОПЛОТЕ У ДОМАЋИНСТВИМА

– НЕ ОТВАРАТИ“,

са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

 

Пријава се предаје лично на писарници Градске општине Обреновац или препоручено поштом на адресу:

 

Градска општина Обреновац

ул. Вука Караџића бр. 74, 11500 Обреновац

Комисија за праћење реализације појединачних пројеката енергетске санације

 

 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног позива на огласној табли Управе градске општине и званичној интернет страници градске општине Обреновац.

 

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа. Пријаве послате на било који други начин неће бити узете у разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће разматрати.

 

За све додатне информације и обавештења подносилац пријаве се може обратити на контакт телефон 064/8322-105.

 

VIII

 НЕУРЕДНА ПРИЈАВА

 

Пријава ће се сматрати неуредном ако у достављеној писаној форми недостаје било који документ из одељка IV Јавног позива. Неуредне пријаве се неће разматрати.

 

IX

 ОЦЕНА, ИЗБОР И ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

 

Оцена и избор привредних субјеката врши се у складу са Јавним позивом и Правилником.

Пријаве са документацијом чија садржина није у складу са Јавним позивом се не оцењују и решењем ће бити одбијене.

У току поступка оцене и избора привредних субјеката Комисија може да од Подносиоца пријаве, према потреби, затражи додатну документацију и информације.

Комисија разматра, оцењује и рангира приспеле пријаве.

Прелиминарна листа изабраних привредних субјеката се објављује на огласној табли Градске општине Обреновац и званичној интернет страници општине у року од 21 дан од дана истека рока за подношење пријава.

Учесници Јавног позива имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању прелиминарне листе изабраних привредних субјеката, у року од три дана од дана објављивања листе. На прелиминарну листу изабраних привредних субјеката учесници конкурса имају право приговора Комисији у року од осам дана од дана њеног објављивања.

Комисија је дужна да размотри поднете приговоре на прелиминарну листу изабраних привредних субјеката као и да донесе Одлуку о приговору, која мора бити образложена,  у року од 15 дана од дана његовог пријема.

О спроведеном поступку Комисија води записник и сачињава Предлог коначне Одлуке о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и исте доставља Већу градске општине на усвајање.

Веће градске општине Обреновац доноси Одлуку о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте  у року од 30 дана од дана истека рока за подношење приговора.

Одлука Већа градске општине Обреновац о избору привредних субјеката у спровођењу мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте објављује се на огласној табли Управе градске општине и званичној интернет страници општине Обреновац.

 

X

 НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ДОДЕЉЕНИХ СРЕДСТАВА

 

Градска општина Обреновац ће закључити Споразум о техничкој сарадњи у спровођењу мере са привредним субјектима који буду изабрани.

Након потписивања Споразума о техничкој сарадњи са привредним субјектима, градска општина расписује Јавни позив за појединачне пројекте грађана. Грађани су у обавези да приликом конкурисања доставе профактуру/предрачун издат од стране привредних субјеката са листе.

Бесповратна средства се додељују грађанима за соларне панеле капацитета до и једнако 6 kW, а разлику за соларне панеле капацитета преко 6 kW до укупне вредности радова према предрачуну изабраног привредног субјекта сносиће грађанин.

Након избора појединачних пројеката грађана и утврђивања коначног броја корисника по привредном субјекту, општина потписује тројни Уговор о реализацији мера енергетске санације са привредним субјектима и грађанима.

Привредни субјекти су дужни да стручној комисији за праћење реализације мере путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и мере унапређења термотехничких система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте (у даљем тексту Стручна комисија), у сваком моменту, омогуће контролу реализације активности и увид у сву потребну документацију.

Градска општина Обреновац ће вршити пренос средстава искључиво привредним субјектима, као директном кориснику, а не грађанима као крајњим корисницима, али тек након што појединачни крајњи корисник изврши уплату директном кориснику целокупну  своју обавезу и након завршетка реализације мере.

Услов да се пренесу средства привредном субјекту је потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када је поднео пријаву за суфинансирање уградње соларних панела, као и у складу са записником Комисије о обављеном изласку на терен, а након извршених радова.

Општина ће вршити пренос средстава изабраним привредним субјектима у складу са закљученим уговором. Грађанин ће сам сносити трошкове изведених радова који буду већи од износа субвенције наведене у члану 6. Правилника (максималног износа учешћа Градске општине Обреновац).

Привредни субјекти достављају општинској управи захтев за исплату средстава за суфинансирање мере енергетске санације путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе по основу обављених радова или извршених услуга. Уз захтев достављају фотокопију издатог рачуна за извршене радове и услуге.

Пренос средстава врши се након што:

 • се изда Потврда Комисије да су радови изведени како је предвиђено предмером и предрачуном који је грађанин предао када се пријавио на Јавни позив.
 • грађанин потпише уговор о потпуном снабдевању са нето мерењем са ЕПС снабдевањем (за меру уградње соларних панела)
 • ОДС изда Акт о прикључењу, прикључи купца-произвођача на дистрибутивни систем и упише га у регистар купца-произвођача (за меру уградње соларних панела)
 • Крајњи корисник бесповратних средстава привредном субјекту исплати извршене радове/извршене услуге у износу умањеном за одобрена повратна средства.

 

Средства која се одобре за реализацију појединачних пројеката преносе се привредним субјектима у складу са одредбама  Уговора.

На основу захтева за исплату и записника Комисије, Одељење за буџет и финансије градске општине Обреновац врши исплату из буџета.