Председник градске општине Обреновац дана 17. марта 2023. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 13.марта 2023. године, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац са седнице одржане дана 17. марта 2023. године, расписује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА

 1. Предмет позива и право учешћа

Предмет јавног позива је подношење пријава за доделу бесплатних дечијих ауто-седишта родитељима чије је дете рођено у периоду од 02.12.2022. године до 01.03.2023. године.

 

Право учешћа на јавном позиву имају родитељи деце чије је дете рођено у периоду од 02.12.2022. године до 01.03.2023. године, који имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац.

Подносиоци пријаве морају поседовати важећу саобраћајну дозволу.

 1. Услови за пријављивање:

Родитељи се могу пријавити на овај позив уколико испуњавају следеће услове:

 • Да оба родитеља имају пребивалиште на територији градске општине Обреновац (уколико је самохрани родитељ у питању неопходно је приложити доказ);
 • Да се путничко моторно возило налази у власништву једног од родитеља, старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства (на истој адреси).

 

Максималан број ауто седишта која ће бити бесплатно додељена по овом Јавном позиву је одређен расположивим износом средстава у буџету градске општине Обреновац који је опредељен за ову намену.

 1. Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

 • Попуњен образац пријаве на јавни позив;
 • Доказ о пребивалишту оба родитеља на територији градске општине Обреновац (очитане личне карте или фотокопиране ако су личне карте без чипа);
 • Доказ о власништву над моторним возилом (очитана саобраћајна дозвола, фотокопија уговора о купопродаји возила или овлашћење уколико се возило води на претходног власника);
 • Оверена изјава о броју чланова породице (само уколико се путничко моторно возило води на старатеља или сродника заједничког породичног домаћинства)
 • Извод из матичне књиге рођених детета (фотокопија).

 

 1. Одлука о избору

Одлуку о додели бесплатних ауто-седишта, доноси  председник  градске општине Обреновац  по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац,  на предлог Комисије за безбедност у сабраћају, која врши проверу приспелих захтева, односно проверу испуњености услова Јавног позива и приспеле документације.

Уколико постоји  већи број пријава које испуњавају услове овог позива од максималног броја ауто – седишта из тачке 2. овог позива, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.

 1. Рок за подношење пријавеи начин пријављивања

Пријаве са припадајућом документацијом достављају се лично предајом на писарници градске општине Обреновац или или електронским путем преко пријавног формулара на сајту градске општине Обреновац коме можете приступити овде. Пријава ће се евидентирати по датуму предаје.

*Образац пријаве можете преузети овде или на Инфо центру у холу зграде Управе градске општине Обреновац.

Крајњи рок за достављање пријаве из овог јавног позива истиче закључно са 27.3.2023. године.

 

Непотпуне пријаве, као и пријаве пристигле након рока се неће узимати у разматрање.

 

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон 011/8728-038.

 

Јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 број 020-4/ 24 од 17. марта 2023. године

 

ПРЕДСЕДНИК

Милош Станојевић