Комисија за сарадњу са удружењима и омладином на 5. седници одржаној 09.12.2022. године, на основу члана 17. Правилника о начину финасирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу за учешће Градске општине Обреновац у финансирању сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима из буџета градске општине Обреновац за 2022. годину VIII – 01 бр. 020-4/106 од 21. новембра 2022. године

 

ИЗВЕШТАЈ СА ПРЕДЛОГОМ РАНГ ЛИСТЕ ПО СПРОВЕДЕНОМ ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2022. ГОДИНУ

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника Градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/106 од 21.11.2022. године за финансирање удружења из области борачко-инвалидске заштите средствима буџета Градске општине Обреновац за 2022. годину стигло је три пријаве борачко-инвалидских удружења, и то:

  1. Удружење бораца рата 1990. године општине Обреновац

Комисија је утврдила да је приложена документација комплетна.

 

  1. Савез удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац

Комисија је утврдила да је приложена документација комплетна.

 

  1. Удружење ратних и миродопских војних инвалида Обреновца

Комисија је утврдила да је приложена документација комплетна.

II

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ О ИЗБОРУ УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ СА БОДОВИМА ПРЕДЛОЖЕНИХ ПРОЈЕКАТА И ТРАЖЕНИМ ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

 

Предлог Комисије је да се расположива средства из буџета опредељена за расподелу по конкурсу за 2022. годину одобре у траженом износу, на основу релевантности квалитета пројекта и годишњег плана активности и утврђен је следећи предлог ранг листе:

  1. Савез удружења бораца народно ослободилачког рата општине Обреновац

Чији је пројекат оцењен са 97 бодова и за која су тражена средства у износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Удружење бораца рата 1990. године општине Обреновац

Чији је пројекат оцењен са 95 бодова и за која су тражена средства у износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца

Чији је пројекат оцењен са 91 бодова и за која су тражена средства у износу од 100.000,00 динара.

 

III

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2022. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

            Комисија предлаже Већу и председнику Градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору три пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2022. години са укупним износом од 300.000,00 динара, на следећи начин:

  1. Савез удружења бораца народно-ослободилачког рата општине Обреновац

Предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Удружење бораца рата 1990. године општине Обреновац

Предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

  1. Удружење ратних и мирнодопских војних инвалида Обреновца

Предлог је да се определе тражена средства у укупном износу од 100.000,00 динара.

 

IV

На предлог ранг листе учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања на сајту ГО Обреновац. Одлуку о приговору , која мора бити образложена, Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, ранг листу пројеката и нацрт Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај са предлогом коначне ранг листе се доставља Већу Градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета Градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа Градске општине Обреновац доноси председник Градске општине Обреновац, у року од 30 дана од дана од утврђивања листе вредновања и рангирања утврђених програма.

На основу одлуке о избору пројеката председник Градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета Градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу инфоримисати о резултатима конкурса на огласној табли Градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији Градске општине Обреновац.

Подносиоци пројекта којима буду опредељена средства из буџета Градске општине Обреновац, по овом конкурсу, су дужни да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, достављају наративне и финансијске месечне извештаје (у року од 7 дана по истеку месеца) и завршни извештај (након реализације пројекта, најкасније у року од 15 дана).

 

Извештај сачинила

Радмила Пејица

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Урош Мирићић