ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), у трајању од седам дана почев од 30.06.2022. године, закључно са 08.07.2022. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 
Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичној интернет страници ГО Обреновац (www.obrenovac.rs).
 
Обрађивач  Урбанистичког пројекта је Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 99д, а наручилац Урбанистичког пројекта је ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74.
 
Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта ће у току одржавања јавне презентације давати обавештења о урбанистичко архитектонском решењу Урбанистичког пројекта, дана 05.07.2022. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу).
 

Заинтересована лица могу своје примедбе и сугестије на планирано решење у писаној форми да доставе (преко писарнице) Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74, најкасније до 08.07.2022. године.

Геотехнички Елаборат-ниво УП Kупинац у Обреновцу
ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ KУПИНАЧKА(KОНАЧНО)
УП УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА