Заменик председника градске општине Обреновац, дана 29. јуна 2021. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 28.06.2021. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 29.06.2021. године, донео је

 

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА,
ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

ОБРЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 1. Предмет конкурса

Предмет Јавног конкурса је учешће градске оштине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2021. годину (у даљем тексту пројекат).

 1. Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства намењена црквама и верским заједницама могу да се користе за реализацију активности на изградњи, грађењу као и санацији објеката цркава и верских заједница, укључујући и објекте комуналне инфраструктуре, за потребе цркава и верских заједница.

Укупан износ средстава за финансирање пројеката цркава и верских заједница по овом конкурсу је 3.000.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 500.000,00 динара, а највећи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 1.000.000,00 динара.

 

 1. Цркве и верске заједнице које имају права на подношење пријава

Право учешћа у расподели средстава буџета градске општине Обреновац имају:

 1. традиционалне цркве и
 2. традиционалне верске заједнице, дефинисане чланом 10. став 1 и 2 Закона о црквама

и  верским заједницама (,,Службени  гласник Републике Србије“, број 36/06), чије

седиште се налази на територији Ваљевске епархије.

 

Право подношења пријава на овај Јавни конкурс имају само оне цркве и верске заједнице које делују на територији Ваљевске епархије и то само онда, ако су у року од једне године, рачунајући од дана објављивања Закона о црквама и верским заједницама, поднеле захтев за упис у одговарајући регистар Министарства надлежног за послове вера.

 

 1. Документа која је потребно приложити уз пријаву

Цркве и верске заједнице подносе пријаву на конкурс у предвиђеном року Комисији за сарадњу са удружењима и омладином (у даљем тексту:Комисија), са конкурсном документацијом и то:

 • пријавни образац (који садржи образац за предлог пројекта и образац за буџет пројекта);
 • доказ о суфинансирању од донаторске организације, ако се пројекат тако реализује;
 • фотокопију решења о упису цркве и верске заједнице у Регистар , за цркве и верске заједнице које се први пут јављају на конкурс градске општине Обреновац;
 • копију завршног извештаја о реализацији пројеката финансираних средствима буџета градске општине Обреновац у претходној години.

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан (на местима која су за то предвиђена) и један на ЦД-у.
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

 1. Мерила и критеријуми за избор пројекта:

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће процењени у складу са следећим критеријумима:

 1. Буџет и рационалност трошкова,
 2. Релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана активности,
 3. Одрживост пројекта.
 4. 6. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Коверат мора садржати адресу примаоца и следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

_______________
Назив пројекта
напомену НЕ ОТВАРАТИ
Име – назив подносиоца пријаве
Адресу подносиоца пријаве

Пријава се предаје на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом на доле назначену адресу примаоца:

Градска општина Обреновац
Комисија за сарадњу са удружењима и омладином
Вука Караџића 74
11500 Обреновац

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 1. 7. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса утврдити предлог ранг листе предложених пројеката.

На листу из става 1. ове тачке учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и

иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.
Јавни конкурс објавиће се на званичној интернет презентацији градске општине и на огласној табли градске општине.

Конкурсна документација се може преузети са сајта градске општине.

Пријавни образац можете преузети овде.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/47 од 29. јуна 2021. године

 

 

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Милош Станојевић