Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, Балканска 13, 11 000 Београд, поднео Министарству заштите животне средине захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Истакачко место за киселине и лужине, Локација: ТЕНТ А, Обреновац, К.П. 1934/1 К.О. Уровци.

Увид у Студију о процени утицаја на животну средину може се извршити у просторијама Министарства, у Новом Београду, Омладинских бригада 1, канцеларија 426, сваког радног дана од 11-14 часова, у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења у локалном листу, као и на službenom sajtu Ministarstva.

Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину предметне Студије сваког радног дана и у просторијама Општинске управе Обреновац, ул. Вука Караџића бр 74, Обреновац.

Примедбе и мишљења на Студију о процени утицаја на животну средину подносе се у писаном облику и достављају Министарству заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд.

Дана 02.06.2021. године у 11.00 сати, у просторијама Општинске управе Обреновац, биће одржана јавна расправа и презентација предметне Студије, а у складу са инструкцијама Владе и кризног штаба формираног због Covid-а 19.