На основу чл. 63. Закона о планирању и изградњи (»Сл. гласник РС«, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20),

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ И КОМУНАЛНО ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ, ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ УПРАВЕ ГО ОБРЕНОВАЦ

и

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

оглашавају

 

           ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

 

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ НАСИПА РЕКА КОЛУБАРЕ И ТАМНАВЕ И МОСТА НА ПУТУ БЕОГРАД – ОБРЕНОВАЦ, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ ОБРЕНОВАЦ И ОПШТИНИ УБ

 

 

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА обавиће се у згради Општинске управе ГО Обреновац, ул. Вука Караџића бр. 74 (у холу), почев од 17.05.2021. године, закључно са 25.05.2021. године, сваког радног дана од 7.30 до 15.30 часова.

 

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, Булевар Краља Александра 73/II.

 

Наручилац документације је ЈВП „Србијаводе”, Нови Београд, Булевар уметности бр. 2а.

 

Увид у Урбанистички пројекат може се остварити и на званичним интернет страницама ГО Обреновац (www.obrenovac.rs) и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (www.mgsi.gov.rs).

 

Носилац израде предметног Урбанистичког пројекта даваће обавештења о планираним решењима дана 20.05.2021. године, у згради Општинске управе ГО Обреновац (у холу),  ул. Вука Караџића бр. 74.

 

Заинтересована физичка и правна лица могу током јавне презентације да изврше увид у Урбанистички пројекат, као и да своје примедбе и сугестије на планирана решења у писаној форми доставе Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске послове, Одсеку за урбанизам и заштиту животне средине Управе ГО Обреновац, преко писарнице, ул. Вука Караџића бр. 74, у току трајања јавне презентације, закључно са 25.5.2021. године.