Веће градске општине Обреновац, на основу члана 42. Закона о буџетском систему (”Сл. гласник РС” број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – испр., 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19) и чланова 55. и 123а. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), на предлог Одељења за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 01. децембра 2020. године, донело је

З  А  К  Љ  У  Ч  А  К

О УТВРЂИВАЊУ И УПУЋИВАЊУ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ НАЦРТА

ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2021. ГОДИНУ

 

 

  1. УТВРЂУЈЕ СЕ Нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину.

 

  1. Нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину упућује се на јавну расправу.

 

  1. Јавна расправа о Нацрту Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину траје до 11. децембра 2020. године.

 

  1. Овај закључак са Нацртом Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину објавиће се на интернет презентацији градске општине Обреновац и може се погледати овде:Расходи 2021.
    Приходи 2021.

 

  1. Предлози, сугестије и мишљења на нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину достављају се у писаној форми преко поште Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац, Вука Караџића 74, најкасније до 11. децембра 2020. године до15,00 часова.

 

  1. О току јавне расправе Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац сачиниће Извештај који садржи све предлоге, сугестије и мишљења изнета у јавној расправи, као и ставове органа надлежног за припрему нацрта акта о поднетим предлозима и сугестијама са образложењем разлога за њихово прихватање, односно неприхватање.

Извештај ће бити објављен на званичном сајту градске општине Обреновац.

 

  1. Након спроведене јавне презентације, Нацрт Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2021. годину, са Извештајем о току Јавне расправе доставиће се Већу градске општине Обреновац, ради утврђивања предлога исте.

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02 бр. 020- 3/ 117 од 01.12.2020. године

 

 

 

                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

 Милош Станојевић, с.р.