Председник градске општине Обреновац, дана 22. маja 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда”, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка) и тачке 5. Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, на основу предлога Комисије за привреду и предузетништво од 12.03.2020. године за доделу бесповратних средстава из буџета градске општине Обреновац за 2020. годину за 9 подносиоца пријаве на Јавни конкурс – трећа фаза, донео је

ОДЛУКУ

о додели бесповратних средстава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица у 2020. години

(трећа фаза)

 

I              Додељују се бесповратна подстицајна средства за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица из средства буџета градске општине Обреновац за 2020. годину, по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава за подстицај развоја предузетништва, микро и малих правних лица VIII-01 бр. 020-4/ 8 од 31. јануара 2020. године, и то следећим учесницима Јавног конкурса:

 

  1. ,,NB ESTHETIC ACADEMY“, власнице Стојанке Милосављевић, у износу од 60.000,00 динара
  2. KOЗМЕТИЧКИ САЛОН ,,TITANA“, власнице Славице Максимовић Јовановић, у износу од 60.000,00 динара
  3. СТОМАТОЛОШКА ОРДИНАЦИЈА ,,MATIĆ DENTAL“, власникa Maрка Матића, у износу од 59.468,00 динара
  4. ЗАТР ,,СТЕПА 74“, власник Зорана Степића, у износу од 55.804,80 динара
  5. КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ,,ДАНИЈЕЛА 76“, власнице Данијеле Степић, у износу од 60.000,00 динара
  6. СЗР ,,БМР“, власника Николе Ранковића, у износу од 60.000,00 динара
  7. ,,WOOD S FURNITURE“, власника Саше Севића, у износу од 60.000,00 динара
  8. ,,IPSILON PLUS DOO“, власнице Оливере Ђорђевић, у износу од 60.000,00 динара
  9. КЊИГОВОДСТВЕНА АГЕНЦИЈА ,,ПРОФИТ“, власнице Љиљане Радосављевић, у износу од 60.000,00 динара.

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Записник Комисије за привреду и предузетништво од 12.03.2020. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           Међусобна права и обавезе подносиоца пријаве из тачке I ове Одлуке као корисника подстицајних средстава и градске општине Обреновац као даваоца подстицајних средстава, регулисаће се уговором.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије и Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V            Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 29 од 22. маја 2020. године

 

 

                                                                                                                                                      ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                          ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                          Мирослав Чучковић