Председник градске општине Обреновац дана 22. маја 2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка),  по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 22. 05.2020. године, објављује

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

КОЈИМ СЕ ПОЗИВАЈУ УГОСТИТЕЉИ ДА СЕ ПРИЈАВЕ РАДИ

  РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА ПЕНЗИОНЕРИМА

 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Градска општина Обреновац објављује Обавештење којим се позивају предузетници и привредници који обављају угоститељску делатност на територији градске општине Обреновац, да се пријаве ради реализације шеме доделе ваучера пензионерима за коришћење угоститељских услуга у периоду од 01. јуна 2020. године до 01. септембра 2020. године ( у даљем тексту : ваучер).

Шема доделе ваучера пензионерима за коришћење угоститељских услуга на територији градске општине Обреновац, у периоду од 01. јуна 2020. године до 01. септембра 2020. године се реализује ради унапређења  коришћења постојеће угоститељске  понуде  на територији градске општине Обреновац, у циљу отклањања штетних ефеката на угоститеље, који су наступили  услед болести COVID-19 изазване вирусом  SARS-CoV-2.

На овај позив-обавештење се могу пријавити угоститељи који своју делатност обављају на територији градске општине Обреновац.

Вредност ваучера износи 1.000 динара (словима: хиљадудинара) и наведени износ представља максимални износ средстава који се по ваучеру може рефундирати угоститељу.

Ваучер се може користити у периоду од 01. јуна 2020. године до 01. септембра 2020. године.

 

II  УСЛОВИ И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Пријаву за учешће у реализацији шеме доделе ваучера подноси угоститељ електронским путем на сајту градске општине Обреновац. Образац Пријаве за учешће у реализацији шеме доделе ваучера доступан је овде.

Пријаву на овај позив могу поднети сви заинтересовани угоститељи под следећим условима:

1.да имају седиште и обављају угоститењску делатност на територији градске општине Обреновац

2.да су регистровани у Регистру привредних субјеката у складу са Законом о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре („Сл. гласник РС“, бр. 99/11, 83/14 и 31/19), или у другом одговарајућем регистру,  у тренутку подношења пријаве.

 

Потребна документација за учешће у шеми доделе ваучера пензионерима је:

1.пријава на прописаном обрасцу који се налази овде.

2. копија решења или извод из АПР или надлежног органа о упису у регистар

 

III  НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВЕ

Пријаве са припадајућом документацијом, достављају се искључиво електронским путем преко пријавног формулара на сајту градскe општине Обреновац.

 

IV  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

Крајњи рок за подношење пријаве истиче закључно са 29. мајом 2020. године.

V  НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ШЕМЕ ДОДЕЛЕ ВАУЧЕРА

Управа градске општине Обреновац сачињава листу угоститеља који су испунили услове за реализацију шеме доделе ваучера и објављује је на званичној интернет страници градске општине Обреновац.

Угоститељ је дужан да пружи одговарајућу услугу сваком имаоцу ваучера и да по завршетку коришћења услуге изда фискални исечак за пружену угоститељску услугу.

У случају да је вредност пружене услуге већа од износа ваучера, угоститељу се рефундира  износ у вредности ваучера.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружене услуге, рефундира се износ средстава у вредности пружене услуге.

Угоститељ два пута месечно доставља градској општини Обреновац захтев за рефундирање средстава за ваучере реализоване у претходном периоду са копијом ваучера.

Крајњи рок за доставу захтева за рефундирање средстава за ваучере са пратећом документацијом је 01.10.2020. године.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/ 24  од 22. маја  2020. године

 

          ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

           Мирослав Чучковић