Председник градске општине Обреновац, дана 22.05.2020. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл.лист града Београда“,  бр. 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19 – исправка), по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  22.05.2020. године, расписује

 

1. Предмет позива и право учешћа

Предмет јавног позива је подношење пријава за доделу ваучера пензионерима за коришћење услуге исхране и пића у угоститељским објектима на територији градске општине Обреновац.

Пријаву на овај позив могу поднети пензионери  са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац

Вредност ваучера износи 1.000,00 динара (словима:хиљадудинара), без обзира колика је вредност извршене угоститељске услуге.

Уколико укупна цена пружене услуге прелази износ ваучера, корисник ће разлику доплатити сопственим средствима.

У случају да је вредност ваучера већа од вредности пружене услуге, корисник предаје ваучер угоститељу (као начин плаћања), без могућности повраћаја разлике у цени.

Ваучер се може користити на територији градске општине Обреновац у периоду од 01. јуна 2020. године до 01. септембра 2020. године.

 

2. Услови и документација за пријављивање

Пријаву за учешће у доделу ваучера подноси корисник права на пензију. Образац Пријаве за доделу ваучера доступан је овде или се може преузети у Инфо центру у холу зграде Управе градске општине Обреновац.

Пријаву на овај позив могу поднети пензионери са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац.

 

3. Потребна документација за учешће у шеми доделе ваучера пензионерима је:

1.пријава на прописаном обрасцу 

2.копија решења о оствареном праву на пензију или оригинал пензионог чека

 

4. Начин пријављивања, рок за подношење пријаве и рангирање

Попуњен Образац пријаве са фотокопијом решења о оствареном праву на пензију  или са оригинал пензионим чеком подноси се на шалтеру Инфо центра у холу зграде Управе градске општине Обреновац. Пријава ће се евидентирати по датуму предаје.

Образац Пријаве доступан је на интернет адреси градске општине Обреновац или се може преузети у Инфо центру у холу зграде Управе градске општине Обреновац.

Крајњи рок за подношење пријаве истиче закључно са 01. јулом 2020. године.

Број пријава за доделу ваучера ограничен је расположивим буџетским средствима градске општине Обреновац.

Рангирање пријава ће се вршити на основу датума пријема.

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон (011)8728-038.

Јавни позив објавити на огласној табли Управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновавац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/ 25 од 22. маја 2020. године

 

                                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                   

                                                                                                        Мирослав Чучковић