Председник градске општине Обреновац, дана 22. маја 2020. године, на основу члана 76. став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16, 30/16 – испр. и 6/20) и Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури, чија је реализација предвиђена у 2020. години VIII-01 бр. 020-4/ 11 од 21.02.2020. године, на предлог Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2020. години од 15.05.2020, по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној 22. маја 2020. године, донеo је

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЛИ СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ

I

На основу расписаног Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, пројеката у култури, из буџета градске општине Обреновац, чија је реализација предвиђена у 2020. години, додељују се средства у износу од 1.030.000,00 динара следећим подносиоцима пријаве:

 

 

Носилац пројекта

 

Назив пројекта

Износ средстава из буџета
 

1.

КУД ”Милоје Бељинац”    Скела

 

 

Међународни фестивал Ђерам чувари традиције

 

100.000,00

 

2.

КУД  „Драган Марковић“ Забрежје Набавка народне ношње за извођачки ансамбл 100.000,00
 

 

3.

КУД ”Стублине” Стублине Игре из Источне Србије  

100.000,00

 

4.

КУД ”Прва Искра” Барич Промоција српске културе и очување традиције  

100.000,00

5. АНИП ”Круна” Стублине Игре из Ужица 100.000,00
 

6.

ДНТК ”Јека” Обреновац Игре из Ниша  

100.000,00

 

7.

ЦОТК ”ТЕНТ” Обреновац Кореграфија ”Влашка свадба из околине Бора”  

100.000,00

 

8.

Удружење ”Петља” Свечана академије поводом Светског дана Рома 40.000,00
 

9.

Удружење ”Жаока” Позоришна представа ”Мисија Црвенкапа“  

70.000,00

10. Београдски центар за особе са инвалидитетом Позоришна представа на говорном и знаковном језику 50.000,00
 

11.

Балетски студио „ИДЕА“ Балетска двочинка ”И Милица је игра” по мотивима приповетке „Аска и вук“  

80.000,00

 

12.

Одред извиђача ”Звездан Јовановић” Културно забавни програм у оквиру манифестације ”Трећи Звезданови сусрети”  

50.000,00

 

13.

Општинска организација инвалида рада Сликарска колонија 40.000,00
  Укупно: 1.030.000,00

II

 

Средства су планирана Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2020. годину (”Службени лист града Београда” број 121/19, 13/20 и 39/20) у оквиру Програма 13, Програмске активности 1201-0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, у укупном износу од 1.030.000,00 динара.

III

 

Са изабраним подносиоцима пријава председник градске општине закључиће уговоре о финансирању / суфинансирању из буџета градске општине Обреновац у 2020. години пројката у области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

 

IV

 

Изабрани подносиоци пријава дужни су да у року од 15 дана по завршетку пројекта, доставе извештај о реализацији пројекта у области културе Управи градске општине, и то по један примерак Одељењу за буџет и финансије и један примерак Одељењу за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

V

 

Ова одлука је коначна.

 

VI

 

Одлуку се доставља: наведеним подносиоцима пријаве, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

Одлуку објавити на сајту градске општине Обреновац.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/ 26 од 22. маја 2020. године

 

                                                                                                              ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                  Мирослав Чучковић