Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години, образована решењем председника ГО Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019. године на седници одржаној 05.11.2019.године, на основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Јавног конкурса ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. год VIII-01 бр. 020-4/85 од 10.10.2019. године, донела је

 ОДЛУКУ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ И СУФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

I

По Јавном конкурсу ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац, пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години VIII-01 бр. 020-4/85 од 10.10.2019. године пристигла је једна пријава. По разматрању пријаве и достављене документације подносиоца, утврђено је да пријава испуњава услове конкурса. Од стране чланова Комисије, пројекат је оцењен у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Уредбом о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и Одлуком о расписивању конкурса VIII-01 бр. 020-4/85 од 10.10.2019. године, и доноси се Одлука о одобравању средства из буџета Градске општине Обреновац за 2019. годину планирана Одлуком о буџету Градске општине Обреновац за 2019. годину (”Службени лист града Београда” број 123/18) у оквиру Програма 15, Програмске активности 0602-1009 Прослављање и обележавање значајних датума, одобравају се средства у укупном износу од 3.000.000,00 динара и то за пројекат из филмске уметности и осталог аудио – визуелног стваралаштва, односно за пројекте производње филма – израда и прикупљање аудиовизуелне грађе поводом обележавања 160. годишњице имендана Обреновца:

Подносилац пријаве Назив пројекта Тражени износ
Предузеће за информисање и маркетинг ”СТУДИО МАГ” ДОО – Редакција за културу ”160 година Обреновца” 3.000.000,00 дин

 

II

Са изабраним подносиоцем пријаве председник Градске општине закључиће уговор о финансирању и/или суфинансирању из буџета Градске општине Обреновац у 2019. години пројкате у области културе којима ће се регулисати међусобна права и обавезе.

III

Изабрани подносилац пријаве дужан је да у року од 15 дана по завршетку пројекта, доставе извештај о реализацији пројекта у области културе председнику градске општине и по један примерак Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе Градске општине Обреновац.

IV

Ова одлука је коначна.

Образложење

На основу члана 76. Став 4. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09, 13/16 и 30/16 – испр.) и члана 7. Став 1. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17) и  члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14), председник Градске општине Обреновац је дана 10.10.2019.год расписао Јавни конкурс ради прикупљања предлога за финансирање или суфинансирање, из буџета Градске општине Обреновац, пројеката у  култури, чија је реализација предвиђена у 2019. години VIII-01 бр. 020-4/85.

Конкурс је био отворен до 30.10.2019.год и поднета је 1 пријава.

Решењем председника градске општине Обреновац VIII-01 бр. 020-4/11 од 14.03.2019.год образована је Комисија за спровођење поступка Јавног конкурса за избор пројеката у култури чија је реализација предвиђена у 2019. години.

Сагласно члану 4. Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 105/16 и 112/17), комисија је увидом у достављену документацију проверила благовременост и комплетност приспеле пројектне пријаве.

Сходно члану 7. наведене Уредбе, а у складу са мерилима и критеријумима који су прописани чланом 3. и 4. Уредбе, Комисија је оценила предлог пројеката, и донела Одлуку о избору пројеката у култури за финансирање и/или суфинансирање из буџета градске општине Обреновац чија је реализација предвиђена у 2019. години, како је наведено у диспозитиву Одлуке.

Упутство о правном средству: Против ове Одлуке може се покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од дана достављања Одлуке.

КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИЗБОР ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ ЧИЈА ЈЕ РЕАЛИЗАЦИЈА ПРЕДВИЂЕНА У 2019. ГОДИНИ

VIII – 01 бр. 020-4/90 од 5. новембра 2019. године

Миладин Тошић _______________________

Владимир Андрић _______________________

Србољуб Коларевић_______________________

Зоран Станаревић _______________________

Јелица Грчић _______________________