Председник градске општине Обреновац, дана 10. октобра 2019. године, на основу члана 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, на предлог Комисије за сарадњу са удружењима и омладином од 07.10.2019. године, уз сагласност Већа градске општине Обреновац, са седнице одржане дана 10.10.2019. године, донео је

 

О Д Л У К У
О РАСПИСИВАЊУ ПРВОГ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ
СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

 

 1. Предмет конкурса

Предмет Јавног конкурса је учешће градске оштине Обреновац у финансирању редовних активности удружења из области борачко-инвалидске заштите, у складу са годишњим програмом рада тих удружења, средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину.

 1. Намена средстава, циљеви конкурса и износ средстава за који се конкурс спроводи

Средства намењена удружењима из области борачко-инвалидске заштите могу да се користе за реализацију активности, и то:

 • побољшања положаја бораца, војних инвалида, цивилних инвалида рата и породица палих бораца и ради унапређења области неговања традиција ослободилачких ратова Србије (борачко-инвалидска заштита и заштита лица са инвалидитетом).

Укупан износ средстава планиран за финансирање сталних трошкова функционисања удружења из области борачко-инвалидске заштите по овом конкурсу је 300.000,00 динара.

 1. Удружења која имају право на подношење пријава

Право учешћа у расподели средстава буџета градске општине Обреновац имају удружења која су регистрована на територији градске општине Обреновац, односно имају седиште или огранак на овом подручју као општинске, међуопштинске, регионалне или републичке, које су регистроване најмање 6 месеци, које су регистроване за област борачко-инвалидске заштите, с тим да већину пројектних активности морају реализовати на територији градске општине Обреновац.

 1. Услови за подносиоца пријаве

Једно удружење може учествовати са једним предлогом пројекта на једном конкурсу.
Остали услови за подносица прописани су Правилником о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године.

 1. Максимална вредност пројекта са којим се конкурише

Вредност тражених средстава из буџета градске општине Обреновац не сме бити већа
од 100.000,00 динара по пројекту.
Удружење подноси пријаву на конкурс која подразумева подношење конкурсне документације у предвиђеном року Комисији за сарадњу са удружењима (у даљем тексту: Комисија).

 1. Документа која је потребно приложити уз пријаву

Удружење подноси пријаву на конкурс са конкурсном документацијом и то:

 • пријавни образац (који садржи образац за предлог активности и образац за буџет активности);
 • копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре – печат АПР или копија потврде о пријему од поште);
 • копију Статута подносиоца пријаве;
 • копију Годишњег програма рада подносиоца пријаве;
 • копију завршног извештаја о реализацији пројеката финансираних средствима буџета градске општине Обреновац у претходној години;
 • уколико активности садрже обуке, радионице, тренинге, предавања, семинаре или сличне активности неопходно је да се достави програм са дефинисаним темама и радне биографије предавача и тренера.

Пријавни образац је саставни део ове Одлуке.
Потребно је доставити један штампани оригинал конкурсне документације који је потписан и један на ЦД-у.
Подносиоци пријава своје предлоге пројеката попуњавају на српском језику, ћириличним писмом.
Пријавни образац треба попунити јасно и прецизно, како би пријава могла да се процени на најбољи могући начин.
Пријава у којој је конкурсна документација написана руком или писаћом машином неће се сматрати важећом.

 

 1. Мерила и критеријуми избора

Сви пројекти које су подносиоци пријава предали у предвиђеном року биће процењени у складу са следећим критеријумима:

 1. Финансијски и оперативни капацитет удружења,
 2. Буџет и рационалност трошкова,
 3. Релевантност – квалитет пројекта и годишњег плана активности,
 4. Одрживост пројекта и самоодрживост удружења.

 

      8. Место и рок за достављање пријаве

Комплетна конкурсна документација се доставља у једној запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту.
Коверат мора садржати адресу примаоца и следеће податке:

ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ФИНАНСИРАЊУ СТАЛНИХ ТРОШКОВА ФУНКЦИОНИСАЊА УДРУЖЕЊА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

_______________
Назив пројекта
напомену НЕ ОТВАРАТИ
Име – назив подносиоца пријаве
Адресу подносиоца пријаве

Пријава се предаје на писарницу градске општине Обреновац или шаље као препоручена пошиљка поштом на доле назначену адресу примаоца:

Градска општина Обреновац
Комисија за сарадњу са удружењима
Вука Караџића 74
11500 Обреновац

Пријаве послате на било који други начин (нпр. факсом или електронском поштом) или испоручене на другу адресу неће бити узете у разматрање.
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока (печат поште), без обзира на датум приспећа.

 

 1. Рок за доношење одлуке о избору и начин објављивања исте

По завршетку Јавног конкурса и обраде пријава Комисија ће у року од 30 дана од завршетка Јавног конкурса утврдити предлог ранг листе предложених пројеката.
Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога ранг листе у року од три дана од дана објављивања листе.

На листу из става 1. ове тачке учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 5 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и

иста је коначна.
По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.
Јавни конкурс објавиће се на званичној интернет презентацији градске општине, на огласној табли градске општине и у локалним медијима.

Конкурсна документација се може преузети овде.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 86 од 10.10.2019. године

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

Мирослав Чучковић