Заменик председник градске општине Обреновац, дана 06. јуна 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и члана 17. става 6. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац VIII–01 бр. 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном првом јавном конкурсу расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 33 од 24. априла 2019. године за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 24.04.2019. године до 09.05.2019. године, на основу Предлога Одлуке о избору пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница који ће се финансирати средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је саставила Комисија за сарадњу са удружењима на седници одржаној 28.05.2019. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 06.06.2019. године, донео је

 

ОДЛУКУ

о избору по Првом јавном конкурсу за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину

  

 

I               На основу предлога Одлуке о избору пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, по Првом јавном конкурсу, расписаном Одлуком VIII-01 бр. 020-4/ 33 од 24.04.2019. године, за учешће градске општине Обреновац у финансирању пројеката удружења средствима из буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 24.04.2019. године до 09.05.2019. године, бирају се пројекти пет учесника конкурса, који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2019. години, и то:

 

  1. Црквена општине Пироман за пројекат „Реновирање и санација црквеног дома у Пироману“ – опредељују се средства у укупном износу од 499.930,00 динара
  2. Српска православна црква, Епархија Ваљевска, Храм Светог Нектарија Егинског за пројекат „Фрескописање Храма Светог Нектарија Егинског у Ваљеву, Епархија Ваљевска“ – опредељују се средства у укупном износу од 500.000,00 динара.
  3. Црквена општина Обреновац за пројекат „Изградња Храма Преподобне Анастасије српске у Забрежју“   – опредељују се средства у укупном износу од 499.999,99 динара,
  4. Црква „Свете великомученице Недеље“ за пројекат „Завршетак радова на уређењу црквене порте новог Храма у Малој Моштаници, као припрема за освећење истог“ – опредељују се средства у укупном износу од 300.000,00 динара и
  5. Црквена општина Љубинић за пројекат „Изградња храма Светог великомученика Георгија у Ушћу“ – опредељују се средства у укупном износу од 999.734,40 динара.

 

II             Ова Одлука је коначна.

 

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за сарадњу са удружењима од 28.05.2019. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III            На основу ове Одлуке председник градске општине закључиће са учесницима конкурса из тачке I уговор о  финансирању пројеката, програма и програмских активности цркава и верских заједница средствима буџета градске општине по спроведеном Првом јавном конкурсу у 2019. години, у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Подносилац пројекта ком су одобрена средства из буџета градске општине Обреновац, по овој Одлуци дужан је да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, доставља наративне и финансијске кварталне  извештаје и завршни извештај у роковима предвиђеним Уговором из претходног става.

На основу ове Одлуке и закљученог уговора председник градске општине донеће решење о одобравању исплате у складу са уговореном динамиком.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду и развој и Комисија за сарадњу са удружењима.

 

IV            Одлука се доставља: наведеним црквама и верским заједницама, Комисији за сарадњу са удружењима, Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 45 од 06. јуна 2019. године

 

 

 

                                                                                                                                              ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                     Миодраг Митровић