Заменик председника градске општине Обреновац дана  06. јуна 2019. године, на основу члана 50 и 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја градске општине  Обреновац за 2019. годину VII-02 бр. 020-3/27 од 13.02. 2019. године, на предлог Комисије за пољопривреду и село од 05. јуна 2019. године , по претходно прибављеном мишљењу Већа градске општине Обреновац, на седници одржаној дана  06. јуна 2019. године, расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ

  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА ДО 22 МЕТРА ДУБИНЕ У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА У 2019. ГОДИНИ

 

1.Предмет позива и право учешћа

 

Градска општина Обреновац додељује бесповратна средства носиоцима регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у укупном износу од  2 300 000 динара, из средстава обезбеђених Одлуком о буџету општине Обреновац за 2019.годину (,,Службени лист града Београда“,  бр.123/18, 26/18 и 39/19).

Бесповратна средства се одобравају носиоцима регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у једнократном износу до 25.000,00 динара.

Пријаву на овај позив могу поднети физичка лица-носиоци регистрованих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији градске општине Обреновац.

2.Општи услови:

Подносилац пријаве има право на подстицајна средства ако испуњава следеће услове:

  1. Да је носилац регистрованог комерцијалног породичног пољопривредног газдинстава
  2. Да има пребивалиште на територији градске општине Обреновац
  3. Да је катастарска парцела на територији градске општине Обреновац
  4. Да је катастарска парцела у власништву подносиоца пријаве или члана пољопривредног газдинства
  5. Минимум површина парцела 50ar, могу се налазити на једној или више катастарских парцела, али катастарске парцеле морају да се налазе једна поред друге и да чине једну целину

Максималан број корисника подстицајних средстава  је одређен расположивим износом средстава у буџету градске општине Обреновац опредељеним за ову намену.Уколико се јави већи број заинтересованих који испуњавају услове из овог јавног позива, предност ће се утврдити по редоследу пријављивања.

3.Документација за пријављивање

Документација која се обавезно доставља приликом пријављивања на јавни позив је:

  1. Образац пријаве на јавни позив
  2. Фотокопија важеће личне карте
  3. Фотокопија потврде о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава у 2019. години
  4. Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинстава са подацима о биљној структури из 2019. године

 

4.Одлука о избору

Одлуку о избору корисника подстицајних средстава, доноси Комисија за пољопривреду и село.

Поднете пријаве за бушење бунара се не оцењују путем бодовања. Ранг листа се утврђује на основу редоследа подношења пријава до утрошка расположивих средстава.

 

5.Рок за подношење пријаве и начин пријављивања

Пријаве предати на писарницу градске општине Обреновац или  слати на адресу Вука Караџића 74, Управа градске општине Обреновац, Одељење за привреду и развој са назнаком “ЈАВНИ ПОЗИВ  ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА БУШЕЊЕ БУНАРА ДО 22 МЕТРА ДУБИНЕ У ФУНКЦИЈИ НАВОДЊАВАЊА У 2019. ГОДИНИ“

 

*Образац пријаве можете преузети овде.

Крајњи рок за достављање пријаве из овог јавног позива истиче закључно са 20.06.2019. године.

Све информације у вези са овим јавним позивом могу се добити на телефон 011/8726-448.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве послате на други начин (нпр. факс или е-mail), неће се разматрати.

Јавни позив објавити на огласној табли управе градске општине Обреновац и на сајту градске општине Обреновавац.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/ 44 од 06. јуна 2019. године

 

                                                                                                                             ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА

                                                                                                                      ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                                                                                                         Миодраг Митровић