Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 09.05.2019. године, на основу члана члана 9. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС”, 16/18), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/39 од 29.05.2015. године, по спроведеном конкурсу објављеном 10.априла 2019 године, утврђује

ИЗВЕШТАЈ  СА ПРЕДЛОГОМ РАНГ ЛИСТЕ О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2019. ГОДИНУ

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 бр. 020-4/23 од 10. априла 2019. године за финансирање пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину стигле су 3 пријаве следећих удружења: 

1.Међународног удружења мултипле склерозе Обреновац са пројектом „Донација за оболеле од мултипле склерозе“, где је након увида у конкурсну документацију констатовано да је приложена документација комплетна. Циљ пројекта је заштита особа са инвалидитетом.

2. Хуманитарне организације „Срби за Србе“ са пројектом „Деца су наша будућност – помоћ за Филимоновиће“, где је након увида у конкурсну документацију констатовано да је приложена документација комплетна. Циљ пројекта је социјална заштита.

3.Удружења грађана „Успешнији и бољи Обреновац“ са пројектом „Одрживи рад са слепим грађанима Обреновца, где је након увида у конкурсну документацију констатовано да је приложена документација комплетна. Циљ пројекта је заштита особа са инвалидитетом.

II

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА

По разматрању пријава и достављене документације подносилаца који испуњавају услове конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекти су појединачно оцењени у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Правилником и Одлуком о расписивању конкурса. У овом извештају се даје просек утврђен на основу збира укупних бодова за сваки пројекат, на основу чега је сачињена:

 

РАНГ ЛИСТА на начин како следи:

1.Међународном удружењу мултипле склерозе Обреновац са пројектом „Донација за оболеле од мултипле склерозе“, припада укупно 90 бодова.

2. Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ са пројектом „Деца су наша будућност – помоћ за Филимоновиће“, припада укупно 90 бодова.

3.Удружењу грађана „Успешнији и бољи Обреновац“ са пројектом „Одрживи рад са слепим грађанима Обреновца“, припада укупно 78 бодова.

III

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2019. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

На основу Ранг листе из тачке II овог извештаја, Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору три пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2019. години са  укупним износом од 250.000,00 динара .

Предлаже се да се за три пројекта одобре следећи појединачни износи:

  1. Међународном удружењу мултипле склерозе Обреновац за пројекат „Донација за оболеле од мултипле склерозе“,“, определе средства у износу од 90.000,00 динара.

  1. Хуманитарној организацији „Срби за Србе“ за пројектат „Деца су наша будућност – помоћ за Филимоновиће“, определе средства у износу од 90.000,00 динара.

  1. Удружењу грађана „Успешнији и бољи Обреновац“ за пројекат „Одрживи рад са слепим грађанима Обреновца“, определе средства у износу од 70.000,00 динара.

IV

Учесници конкурса имају право увида у поднете пријаве и приложену документацију по утврђивању предлога ранг листе у року од три дана од дана објављивања листе.

Учесници Јавног конкурса имају право приговора у року 8 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне листе са бодовима предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине, у року од 30 дана од утврђивања Листе вредновања и рангирања утврђених програма.

Одлука о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац се објављује на званичној интернет презентацији градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац закључује уговор о финансирању пројеката средствима из буџета градске општине Обреновац и доноси решење о додели средстава.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

Подносиоци пројекта којима буду опредељена средства из буџета градске општине Обреновац, по овом конкурсу, су дужни да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, достављају наративне и финансијске месечне извештаје ( у року од 7 дана по истеку месеца ) и завршни извештај (након реализације пројекта, најкасније у року од 15 дана).

 

Извештај урадила

Снежана Хајло

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

Филип Радовановић