Председник градске општине Обреновац, дана 10. априла 2019. године, на основу члана  52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 9. Позива расписаног Одлуком председника градске општине VIII-01 бр. 020-4/8 од 04.03.2019. године за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 05.03.2019. до 19.03.2019. године, на основу предлога коначне листе Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац са седнице одржане 07.04.2019. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 10.04.2019. године, донео је

 

 

ОДЛУКУ

о одбијању пријаве на Позив за финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину

 

I        ОДБИЈА СЕ једна пријава поднета на јавни позив расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 бр. 020-4/8 од 04.03.2019. године, за финансирање пројеката из области унапређења безбедности саобраћаја средствима буџета градске општине Обреновац, који је био отворен од 05.03.2019. до 19.03.2019. године, и то:

 

 

Пријава Удружења саобраћајних инжењера „Зелени талас“ са пројектом Програм неформалног образовања најмлађих учесника у саобраћају у циљу унапређења безбедности у саобраћају на путевима  „Безбедно у саобраћају“, из разлога јер пројекат који је описан већ спроводи градска општина Обреновац у сарадњи са МУП Србије под називом „Основи безбедности у саобраћају“.

 

II          Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 07.04.2019. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III        Одлука се доставља: подносиоцу пријаве из тачке I ове Одлуке, Комисији за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, Одељењу за буџет и финансије и Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

IV        Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 21 од 10. априла 2019. године

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК

     ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

       Мирослав Чучковић