Председник градске општине Обреновац, дана 10. априла 2019. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и тачке 9. Позива VIII-01 бр. 020-4/8 од 04. марта 2019. године за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Обреновац, који је био отворен од 05.03.2019. до 19.03.2019. године, на основу предлога Одлуке о избору пројеката из области безбедности у саобраћају који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину који је саставила Комисија за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац дана 07.04.2019. године, а уз прибављено мишљење Већа градске општине на седници одржаној 10.04.2019. године, донео је

 

ОДЛУКУ

о избору по спроведеном Позиву за подношење пријава за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на територији градске општине Обреновац

 

I              На основу предлога Одлуке о избору пројеката из области безбедности у саобраћају који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2019. годину, по Позиву за доделу средстава за финансирање пројеката удружења који су усмерени ка унапређењу безбедности саобраћаја на путевима на подручју градске општине Обреновац за 2019. годину, који је био отворен од 05.03.2019. до 19.03.2019. године, бира се пројекат једног учесника позива, који ће се финансирати средствима буџета градске општине Обреновац у 2019. години,  у укупнoм износу од 1.200.000,00 динара и одобравају се средства за финансирање активности следећег учесника јавног позива:

 

  1. Пријава Едукативног центра „Безбедно у саобраћају“ са пројектом „Безбедно у саобраћају “, у укупном износу од 1.200.000,00 динара,

 

 

II             Ова Одлука је коначна.

Образложење Одлуке представља Извештај Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац од 07.04.2019. године, који је саставни део ове Одлуке.

 

III           На основу ове Одлуке председник градске општине закључиће са учесником јавног позива из тачке I уговор о финансирању активности удружења средствима буџета градске општине по Јавном позиву у 2019. години у року од 15 дана од дана доношења Одлуке.

Подносилац пројекта ком су одобрена средства из буџета градске општине Обреновац, по овој Одлуци дужан је да на обрасцима који ће бити приложени уз Уговор, доставља наративне и финансијске месечне извештаје и завршни извештај у роковима предвиђеним Уговором из претходног става.

О извршењу ове Одлуке стараће се Одељење за буџет и финансије, Одељење за привреду и развој и  Комисије за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац.

 

IV           Одлука се доставља: Удружењу из тачке I ове Одлуке, Комисији за безбедност у саобраћају на територији градске општине Обреновац, Одељењу за буџет и финансије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине и архиви.

 

V             Одлуку објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs и на огласној табли градске општине.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VIII – 01 бр. 020-4/ 20 од 10. априла 2019. године

 

                                                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК

                                                                                                                                ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ

                                Мирослав Чучковић