Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 25.01.2019. године, на основу члана 50 и 55. Статута градске општине Обреновац (“Сл. лист града Београда” број 19/14 – пречишћен текст и 73/14), члана 18. Одлуке о студентским наградама (“Сл. лист града Београда” број 12/14), имајући у виду члан 8. Одлуке о буџету градске општине Обреновац за 2019. годину (“Сл. лист града Београда” бр. 123/18), на предлог Комисије за образовање од 17.01.2019. године, донело је

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА  ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ НАГРАДА НАЈБОЉИМ СТУДЕНТИМА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У ШКОЛСКОЈ 2018/2019. ГОДИНИ

 

I – БРОЈ НАГРАДА

 

Расписује се конкурс за доделу 50 студентских новчаних награда најбољим студентима основних и мастер студија акредитованих факултета и високих школа у школској 2018/2019. години и то 45 награда студентима факултета чији је оснивач Република Србија и 5 награда студентима акредитованих приватних факултета.

 

II – УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ

Право учешћа на Конкурсу имају редовни студенти основних студија од друге године студија и студенти мастер студија, који су први пут уписали одговарајућу годину студија, који нису изгубили односно обновили ни једну годину студија, који имају континуитет у школовању (уписан факултет одмах након завршетка средње школе), који постигну изузетне резултате током студија тј. студенти са просечном оценом најмање 8,50 у току студија, који су уписани на акредитоване државне и приватне факултете и високе школе Републике Србије и који имају пребивалиште на територији градске општине Обеновац.

Право учешћа на Конкурсу немају запослени студенти мастер студија.

 

III – ИЗНОС И ИСПЛАТА НОВЧАНИХ НАГРАДА

 

Новчана награда износи 72.000,00 динара нето по студенту.

Новчана награда ће се остваривати у два једнака износа током трајања школске 2018/2019. године, и то први део у фебруару месецу, а други део у јуну 2019. године.

Студент, за време примања награде, обавезује се: да неће променити место пребивалишта за време добијања награде; да неће отићи на школовање или на усавршавање у иностранство за време добијања награде без претходне писане сагласности даваоца награде.

Награђеном студенту престаје право на исплату преосталог дела студентске награде уколико у току трајања школске 2018/2019. године изгуби статус студента.

 

IV – КРИТЕРИЈУМИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ РЕДОСЛЕДА КАНДИДАТА

 

Критеријуми за утврђивање редоследа кандидата су:

 • успех – просечна оцена из претходног периода која се множи бројем 2 и
 • ефикасност студирања, која се исказује одређеним бројем бодова за годину студија на коју је студент уписан.

Критеријуми из претходног става вреднују се одређеним бројем бодова на следећи начин:

 

 1. просек оцена се множи са бројем 2,
 2. бодови на основу уписане године студија:
 • Основне студије:
 • 2. година 1 бод
 • 3. година 2 бода
 • 4. година 3 бода
 • и остале године 3 бода

 

 • Мастер студије: 
 • 1. и 2. година 3 бода

 

Број бодова се утврђује ранг листом.

Коначна ранг листа представља збир бодова.

По утврђивању ранг листе, уколико два или више кандидата имају једнак број бодова, предност има онај кандидат који се налази на вишој години студија.

Уколико два или више кандидата имају једнак број бодова у случају из претходног става, а налазе се на истој години студија, предност има онај кандидат који има већу просечну оцену на претходној години студија.

 

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

 1. молба за пријаву на Конкурс за доделу студентских награда најбољим студентима са територије градске општине Обреновац у школској 2018/2019. години,
 2. фотокопија личне карте или очитана чипована лична карта,
 3. оверена фотокопија индекса – прва страна и стране са овереним семестрима (овера се врши код јавног бележника),
 4. за студенте основних студија и прве године мастер студија – уверење о положеним испитима са претходних година основних студија (просечна оцена за студенте основних студија и прве године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених испита са основних студија бити подељен са укупним бројем положених испита); за студенте друге године мастер студија  – уверење о положеним испитима на основним студијама и уверење о положеним испитима са прве године мастер студија (просечна оцена за студенте друге године мастер студија биће рачуната тако што ће збир оцена положених испита са основних и прве године мастер студија бити подељен са укупним бројем испита у току основних и прве године мастер студија),
 5. за студенте мастер студија оверена изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је незапослен или уверење Националне службе за запошљавање да је лице на евиденцији НСЗ-е,
 6. попуњавање on-line упитника ”Локална академска мрежа” који се налази на следећем линку http://www.studenti.obrenovac.rs/s_upitnik.php. Студенти који су већ пријављени у ову базу нису обавезни да поново попуњавају упитник.

Потребна документација се предаје Одељењу за привреду и развој преко писарнице Управе градске општине Обреновац.

 

Контакт особа –  Милица Васиљевић, 064/8322679.

 

VI – РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ДОКУМЕНАТА

 

Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и званичном сајту градске општине Обреновац.

Неблаговременом пријавом сматра се пријава која је предата након истека рока за пријављивање. Неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Непотпуном пријавом сматра се пријава која не садржи сву потребну документацију која је наведена у конкурсу. Непотпуну пријаву Комисија за образовање одбацује закључком против кога се може изјавити жалба Већу градске општине Обреновац.

 

VII – ПОСТУПАК

 

Конкурс по овој Одлуци спровешће Комисија за образовање.

Пријем и преглед приспелих пријава и састављање ранг листе пријављених учесника конкурса  извршиће Радна група у саставу:

 1. ЗОРАН ЋОРЛОМАНОВИЋ,
 2. МИЛИЦА ВАСИЉЕВИЋ и
 3. ГОРДАНА ТЕШИЋ.

 

Комисија за образовање по завршетку рада Радне групе из претходног става, а најкасније у року од 7 дана од дана истека рока за подношење пријава, утврдиће Предлог ранг листе и исту ће објавити на огласној табли и на званичном сајту градске општине Обреновац.
Учесници конкурса имају право приговора на Предлог ранг листе Комисији за образовање у року од 8 дана од дана објављивања Предлога ранг листе.
Одлука Комисије за образовање по приговору је коначна.
Предлог коначне ранг листе са предлогом студената за доделу новчаних награда доставља се Већу градске општине Обреновац на даљи поступак и одлучивање.
Веће доноси одлуку о додели на основу предложене ранг листе. Одлука Већа је коначна.
Након доношења одлуке о додели награда, иста се објављује  на огласној табли и на званичном сајту градске општине Обреновац.

Студенти који добију новчану награду, а имају идеју из њихове области студија чији је циљ унапређење квалитета живота на територији градске општине Обреновац, предлог у виду семинарског рада могу доставити градској општини Обреновац приликом преузимања студентске награде.

 

VIII – ОБЈАВЉИВАЊЕ ОДЛУКЕ

 

Текст ове Одлуке објавити на огласној табли и на званичном сајту градске општине Обреновац, а обавештење о расписаном конкурсу објавити и у локалним средствима јавног информисања.

 

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VII-02  бр. 020-3/ 12 од 25. јануара 2019. године

 

 

 

                                                                                                                                  ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКA

                                                                                                                                                             Миодраг Митровић