Веће градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 14.01.2019. године, на основу члана 55. Статута градске општине Обреновац  (”Сл. лист града Београда”, бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и у вези члана 19. Закона о јавном информисању и медијима (“Сл. гласник РС“, бр. 83/14, 58/15 и 12/16 – аутентично тумачење),  донело је следећу

ОДЛУКУ О ПОНИШТАВАЊУ КОНКУРСА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2019. ГОДИНИ  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

 

  1. Поништава се Конкурс за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја у области јавног информисања у 2019. години на територији градске општине Обреновац VII – 02 бр. 020-3/ 198 од 26.12.2018. године, објављен у дневним новинама „Српски телеграф“ од 29.12.2018. године и званичној интернет страници градске општине Обреновац.

 

  1. Ову Одлуку објавити на званичној интернет страници градске општине Обреновац и дневним новинама „Српски телеграф“.

 

 

ВЕЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ  ОБРЕНОВАЦ

VII – 02 бр. 020-3/8 од 14. јануара 2019. године