Комисија за сарадњу са удружењима и омладином, на седници одржаној 10.10.2018. године, на основу члана члана 5. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („Сл. гласник РС“, 8/12, 94/13 и 93/15), и члана17. Правилника о начину финансирања пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац  VIII-01 број 020-4/80 од 21.09.2018. године, по спроведеном конкурсу објављеном 21. септембра 2018 године, утврђује

 

ИЗВЕШТАЈ  О СПРОВЕДЕНОМ  ПРВОМ ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА УЧЕШЋЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ  У ФИНАНСИРАЊУ ПРОЈЕКАТА, ПРОГРАМА И ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА СРЕДСТВИМА ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

I

На јавни конкурс расписан Одлуком председника градске општине VIII-01 број 020-4/80 од 21.09.2018. године за финансирање пројеката удружења средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину стигла је 1 пријава:

1.Црквене општина Обреновац са пројектом „Уређење порте цркве у Белом Пољу“ Оцењено је да је приложена документација комплетна.

II

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ СА БОДОВИМА

По разматрању пријаве и достављене документације подносиоца који испуњава услове конкурса, од стране свих чланова Комисије, пројекат је оцењен у складу са мерилима и критеријумима утврђеним Правилником и Одлуком о расписивању конкурса. У овом извештају се даје просек утврђен на основу збира укупних бодова за сваки пројекат, на основу чега је сачињена:

РАНГ ЛИСТА на начин како следи:

  1. Црквеној општини Обреновац, за пројекат „Уређење порте Цркве у Белом Пољу“, припада укупно 95 бодова.

III

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗБОРУ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ У 2018. ГОДИНИ СА ИЗНОСОМ СРЕДСТАВА

На основу Ранг листе из тачке II овог Извештаја, Комисија предлаже Већу и председнику градске општине Обреновац да донесу одлуку о избору  једног пројекта који ће се финансирати средствима буџета Градске општине Обреновац у 2018. години са  укупним износом од 992.640,00 динара.

Предлаже се да се за један пројекта одобри следећи износ:

  1. Црквеној општини Обреновац за пројекат „Уређење порте цркве у Белом Пољу“, определе средства у укупно траженом износу од 992.640,00 динара.

IV

На листу из става III ове тачке учесници Јавног конкурса имају право приговора у року од 3 дана од дана њеног објављивања.

Одлуку о приговору Комисија доноси у року од 15 дана од дана његовог пријема и иста је коначна.

По истеку рока за приговор, односно по окончању поступка по приговорима Комисија ће израдити Извештај о спроведеном јавном конкурсу који садржи све поднете пријаве, предлог коначне ранг листе предложених пројеката и предлог Одлуке о избору пројеката који ће се финансирати из буџета градске општине Обреновац.

Извештај се доставља Већу градске општине Обреновац на усвајање и утврђивање коначне ранг листе и предлога Одлуке за доделу средстава.

Одлуку о избору пројеката који се финансирају из буџета градске општине Обреновац на основу коначне ранг листе уз прибављено мишљење Већа градске општине Обреновац доноси председник градске општине.

На основу Одлуке о избору пројеката председник градске општине Обреновац доноси решење о додели средстава и закључује уговор о финансирању пројеката средствиама из буџета градске општине Обреновац.

Сви кандидати се могу информисати о резултатима конкурса на огласној табли градске општине Обреновац и на званичној интернет презентацији градске општине Обреновац.

 

 

                                                                                                               ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ

                                                                                                                  Филип Радовановић