Председник градске општине Обреновац, дана 25.09.2018. године, на основу члана 52. Статута градске општине Обреновац (”Сл. лист Града Београда” бр. 19/14 – пречишћен текст и 73/14) и Посебног програма здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину VIII-01 број 020-4/11 од 13.02.2018. године и на основу Другог извештаја о спроведеном посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту од 25.09.2018. године и предлога Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. године, доноси

 

РЕШЕЊЕ

О ИЗБОРУ КОРИСНИКА СРЕДСТАВА ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У ЦИЉУ ПОДСТИЦАЊА РАЂАЊА ДЕЦЕ ФИНАНСИРАЊЕМ ПОСТУПКА ВАНТЕЛЕСНЕ ОПЛОДЊЕ СРЕДСТВИМА БУЏЕТА ГО ОБРЕНОВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

(друга фаза)

 

I

На ОСНОВУ Другог извештаја о спроведеном Посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. и Предлога Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. године, бирају се корисници средстава којима ће се, у другој фази, поступак вантелесне оплодње финансирати средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину, у укупном износу од 1.200.000,00 динара и одобравају се средства за финансирање следећих корисника Посебног програма:

  1. Наташа и Љубомир Бабић
  2. Весна и Урош Булат
  3. Слађана и Горан Павић
  4. Дашка и Љубиша Петровић

II

   Ово решење је коначно.

Образложење решења представља Други извештај и Предлог Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. године и саставни су део овог решења.

Против решења председника градске општине о признавању права на финансијску помоћ, се не може уложити жалба, већ се једино може покренути управни спор.

 

III

   На основу овог решења председник градске општине Обреновац ће закључити уговоре са корисницима Посебног програма из тачке I уговоре о финансирању поступка вантелесне оплодње средствима буџета градске општине Обреновац за 2018. годину.

Додељена средства се на рачун корисника преносе на основу закљученог уговора.

Корисници Посебног програма којима су одобрена средстава су дужни да у року од 6 (шест) месеци од дана преноса средстава доставе извештај са рачунима здравствене установе о спроведеном поступку вантелесне оплодње, као доказ о наменском трошењу додељених средстава.

Одељење за буџет и финасије, Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац и Савет за здравље, социјалну и дечију заштиту страће се о извршењу овог решења.

 

IV

   Решење се доставља: Одељењу за буџет и финасије, Одељењу за привреду и развој Управе градске општине Обреновац, Савету за здравље, социјалну и дечију заштиту и архиви.

 

V

   Решење објавити на званичној интернет презентацији градске општине www.obrenovac.rs, на огласној табли градске општине и у средствима јавног информисања.

 

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/82 од 25.9.2018.

Други извештај о спроведеном Посебном програму здравствене заштите у циљу подстицања рађања деце финансирањем поступка вантелесне оплодње средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину и Предлог Савета за здравље, социјалну и дечију заштиту за избор парова за доделу финансијске помоћи за вантелесну оплодњу средствима буџета ГО Обреновац за 2018. годину од 25.09.2018. можете погледати ОВДЕ.