Председник градске општине Обреновац, дана 18. септембра 2018. године, на основу тачке 4.2. Локалног акционог плана за младе градске општине Обреновац  за период 2016-2021. године VII-01 бр. 020-157 од 29. децембра 2015. године, члана 52. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 19/14 пречишћен текст и 73/14) и тачке 3.5. Одлуке о расписивању Јавног конкурса за учешће градске општине Обреновац у финансирању омладинских пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину VIII-01 бр. 020-4/ 73 од 05. септембра 2018. године, донео је

 

Р Е Ш Е Њ Е

О  ОБРАЗОВАЊУ КОНКУРСНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕДНОВАЊЕ ОМЛАДИНСКИХ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА 

 

I           ОБРАЗУЈЕ СЕ Конкурсна комисија за вредновање омладинских програма и пројеката у циљу подстицања активизма и волонтирања младих средствима из буџета градске општине Обреновац за 2018. годину.

Комисија има пет чланова.

Комисија на првој седници бира председника Комисије, који координира рад Комисије и води седнице.

 

У Комисију се именују:

  1. Зорана Степић, представница Фондације „Ана и Владе Дивац“,
  2. Марко Петровић, представник Удружења „Центар за развој идеја“,Уније средњошколаца Србије и и Одреда извиђача „Звездан Недељковић“,
  3. Ивана Дамњановић, представница Неформалне организације „Project4“,
  4. Ања Деспотовић, представница Фондације за младе Обреновца и
  5. Миодраг Пејаковић, представник Удружења „Ћоше“ Обреновац.

II          Задатак Комисије образоване овим Решењем је да:

– изврши оцену сваког пројекта на основу вредновања критеријума који су утврђени за оцењивање пројекта пријављених на Јавни конкурс,

Ради потпунијег сагледавања предлога програма или пројеката Комисија ће обавити интервју са свим подносиоцима предлога програма или пројеката који испуњавају услове конкурса. Комисија може подносиоцу програма или пројекта предложити корекције предлога програма или пројекта у делу који се односи на средства потребна за реализацију програма или пројекта

– оцењивање пројеката врши посебно сваки члан Комисије, за сваки пројекат појединачно,

– за сваки пројекат који се разматра сачини писмено образложење у коме се наводе разлози за прихватање или неприхватање пројекта,

– води записник о раду,

– доноси, односно предлаже председнику градске општине доношење одлуке која садржи списак изабраних пројеката и износе финансијских средстава

– надгледање реализације пројеката, еваулација и извештавање и

– обавља и друге послове у складу са Локалним акционим планом за младе градске општине Обреновац за период 2016-2021. године.

III        Комисија се именује на период од годину дана.

IV     Стручне и административно-техничке послове за Комисију образовану овим Решењем обављаће Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац.

 

V         Решење се доставља: члановима Комисије, Одељење за привреду и развој Управе градске општине Обреновац и архиви.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ

VIII-01 бр. 020-4/  79 од 18. септембра 2018. године

 

                                                                                                ПРЕДСЕДНИК          

                                                                                                          Мирослав Чучковић